Izvērtēts un apstiprināts 31 projekts ēku energoefektivitātes veicināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs

Rīgas pilsētas pašvaldība ir izvērtējusi un apstiprinājusi 31 projektu iesniegumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros, kā rezultātā projektu iesniegumu iesniedzējs Rīgas domes Īpašuma departaments ir tiesīgs slēgt vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un saņemt Eiropas Reģionālā attīstības fonda investīcijas 31 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. Līdz ar to specifiskā atbalsta mērķa pasākumā 4.2.2. projektu iesniegumu izvērtēšana ir noslēgusies.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā ir ieviests jauns process finansējuma apguvē, nosakot, ka republikas nozīmes pilsētas, t.sk Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina integrēto teritoriālo investīciju (ITI) projektu iesniegumu atlasi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” dažos specifiskā atbalsta mērķu pasākumos, un šo funkciju Rīgas pilsētas pašvaldībā pilda Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Projekta iesniegumus vērtē Rīgas domes izveidota vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pašvaldības pārstāvji, atbildīgās iestādes pārstāvji (atbildīgā nozaru ministrija), vadošās iestādes pārstāvji (Finanšu ministrija) un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvji.

Informējam, ka Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam ietver sevī Rīcības plānu un Investīciju plānu 2017.–2019.gadam, kur Investīciju plānā arī ir izdalīta atsevišķa sadaļa integrēto teritoriju investīcijām. Izvirzītās projektu ieceres, t.sk. integrētās teritoriālās investīcijas, paredz investīcijas uzņēmējdarbības atbalstam un investīciju piesaistei, degradēto teritoriju revitalizācijai un pielāgošanai saimnieciskai darbībai, energoefektivitātes pasākumu veicināšanai.


1 Patīk
1574 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts