Notiek piecas publiskās un sabiedriskās apspriešanas

Līdz šī gada 3.septembrim notiek detālplānojuma 1.redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana teritorijai Mangaļsalā. Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks vienlaicīgi ar Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 19.08.2010. plkst.17:00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā, Ziemeļblāzmas ielā 36. Līdz šī gada 18.augustam priekšlikumus var izteikt par detālplānojuma 1.redakciju teritorijai starp Pulkveža Brieža, Sporta, Skanstes un Hanzas ielām (Skanstes apkaime). Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 27.jūlijā plkst.18.30 (piedalīsies arī apbūves koncepcijas autori arhitektu biroja „Schallers architekten” pārstāvji) un 11.augustā plkst. 17.00 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21. Savukārt līdz 2010.gada 9.augustam var izteikt priekšlikumus Rīgas vēsturiskā centra plānojuma grozījumiem, bet līdz 30.jūlijam norisinās būvniecības ieceres „Tunelis zem dzelzceļa Ģertrūdes ielas un Daugavpils ielas savienošanai” publiskā apspriešana.

Līdz šī gada 3.septembrim notiek detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešana teritorijai Mangaļsalā. Vienlaicīgi ar paša detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu notiek arī stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana šim detālplānojumam.

Detālplānojuma teritorija atrodas Mangaļsalā – pussalā pie Traleru un Stāvvadu ielām un robežojas ar Piejūras dabas parka teritoriju, esošo Mangaļsalas dzīvojamo apbūvi un dabas liegumu „Vecdaugava” nelielā joslā detālplānojuma teritorijas dienvidu daļā. Detālplānojuma telpiskā koncepcija paredz detālplānojuma teritorijā mazstāvu apbūvi, kas atrodas mežā, kā tas raksturīgs Rīgas jūras līča piekrastes dzīvojamām zonām Jūrmalas pilsētā, Vecāķos, Garkalnē, Saulkrastos un citur. Apbūve plānota zemāka par esošo priežu mežaudzi, un redzama tikai no tuva skata punkta, saglabājot teritorijai mežaparka ar apbūvi raksturu, apbūves kvartālos saglabājot vienlaidus meža nogabalus. Detālplānojuma teritorijas centrālajā daļā plānots izvietot savrupmāju apbūvi, bet ziemeļu daļā atsevišķās apbūves joslās rindu un daudzdzīvokļu māju apbūvi, kurās iespējams izvietot vietēja rakstura tirdzniecības un pakalpojumu objektus.

Ar teritorijas Mangaļsalā detālplānojuma 1.redakciju un vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu var iepazīties līdz 03.09.2010. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas vestibilā, Rūpniecības ielā 21, Rīgas centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā, Ziemeļblāzmas ielā 36, internetā: www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas” un www.metrum.lv, sadaļā “Projekti“.

Rakstiski priekšlikumi detālplānojumam līdz 03.09.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.Savukārt rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi vides pārskata projekta papildināšanai teritorijas Mangaļsalā detālplānojumam iesniedzami līdz 03.09.2010., SIA “Metrum” Rīgas birojā, Elizabetes ielā 20, Rīgā, LV-1050; fakss 67609044; e-pasts:a href=”mailto:rigas.birojs@metrum.lv”>rigas.birojs@metrum.lv</a />

Teritorijas Mangaļsalā detālplānojumu izstrādā SIA „Metrum”, vides pārskata projektu izstrādā SIA EKO CENTRS „3 SAULES”.

Teritorijas Rīgā, starp Pulkveža Brieža, Sporta, Skanstes un Hanzas ielām detālplānojuma 1.redakcija līdz 18.augustam apskatāma Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, detālplānojuma izstrādes teritorijā, kā arī internetā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Detālplānojums paredz sekojošus pamatrisinājumus:

  • apbūves parametri noteikti, par pamatu ņemot teritorijas apbūves koncepciju, ko izstrādājis arhitektu birojs „Schaller Architekten”;
  • koncepcija ietver apbūves programmu daudzfunkcionālai komerciālās un dzīvojamās apbūves kvartālu attīstībai aptuvenu 500 000m² apjomā (ietverot pazemes autostāvvietu izbūvi);
  • teritorijas apbūves koncepcija paredz piecu kvartālu izveidi, kuru centrā plānota publiski pieejama dabas un apstādījumu teritorija;
  • pamatojoties uz kultūrvēsturisko ēku novērtējumu, noteikta saglabājamā vēsturiskā apbūve;
  • transporta un satiksmes jomā veikta pašreizējās un perspektīvā paredzamās transporta kustības analīze un izstrādāta tās attīstības shēma, tostarp plānota jaunu iekškvartāla ielu izbūve, savienojot Hanzas ielu un Sporta ielu;
  • piedāvāta apstādījumu attīstības koncepcija ar publiskās ārtelpas galveno elementu – nelielu parku un zaļo asi virzienā no Skanstes ielas un Hanzas ielas krustojuma uz Pulkveža Brieža un Pētersalas ielas krustojumu;
  • teritoriju paredzēts attīstīt vairākās kārtās laika posmā līdz 2033.gadam.

Rakstiski priekšlikumi līdz 18.08.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā “e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”.

Savukārt līdz 2010.gada 9.augustam var iesniegt rakstiskus priekšlikumus grozījumu izstrādei Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Grozījumu izstrādes gaitā paredzēts precizēt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā atsevišķu zemesgabalu vai lielāku teritoriju atļauto izmantošanu un apbūves veidošanas pamatnosacījumus, t.sk. maksimālo apbūves stāvu skaitu. Ar grozījumu materiāliem elektroniski var iepazīties www.rdpad.lv/rvc/ un www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4 vai sūtīt pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV–1050 līdz 2010.gada 9.augustam. Priekšlikumus var iesniegt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā “e-pakalpojumi. Konsultācijas notiek pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4, tālrunis 67105816.www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”. Atsauksmes iesniedzamas līdz 30.07.2010. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Austrumu izpilddirekcijā, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, 1.stāvā vai elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.riga.lv, sadaļā “e-pakalpojumi. Būvniecības ieceres pasūtītājs – Rīgas domes Satiksmes departaments, projektētājs: SIA „PRO VIA”.www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”. Ar šobrīd spēkā esošiem teritorijas plānojumiem var iepazīties www.rdpad.lv/rpap/ un www.rdpad.lv/rvc/. Jaunumiem par sabiedriskām un publiskām apspriešanām var sekot līdzi arī Twitter sociālajā tīklā http://twitter.com/rdpad.

Līdz 30.jūlijam norisinās būvniecības ieceres „Tunelis zem dzelzceļa Ģertrūdes ielas un Daugavpils ielas savienošanai” publiskā apspriešana. Informatīvie materiāli apskatāmi Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, Daugavpils ielā 31 un interneta mājas

Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst. 18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

 

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja

0 Patīk
1203 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts