Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 06.07.2010. lēmumu Nr.1652 (prot. Nr.37, 35.§) „Par teritorijas Mangaļsalā detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts 6 nedēļas – no 23.07.2010. līdz 03.09.2010.

Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli līdz 03.09.2010. apskatāmi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas vestibilā, Rūpniecības ielā 21, Rīgas Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā, Ziemeļblāzmas ielā 36, Veiksmes ielā pie nekustamā īpašuma ar kd.nr.0100 120 1286, kā arī internetā: www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 19.08.2010. plkst.17:00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā, Ziemeļblāzmas ielā 36 (sanāksme notiks vienlaicīgi ar Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksmi).

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 03.09.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs.

Pamatojoties uz Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 08.04.2008. lēmumu Nr.23 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, laika posmā no 23.07.2010. līdz 03.09.2010. sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots arī Vides pārskats detālplānojuma teritorijai Mangaļsalā.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālrunis, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, tālrunis.

 

Atsauksmju anketa
Sabiedriskās apspriesanas materiāli
Detālplānojuma 1.redakcijas paskaidrojuma raksts
Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem, uzsākot detālplānojuma izstrādi
Rīgas attīstības plāns 2006. -2018.gadam ar grozījumiem
06.07.2010. Rīgas domes lēmums par DP 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
03.07.2007. Rīgas domes lēmums par DP izstrādes uzsākšanu
Darba uzdevums

 

0 Patīk
1383 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts