Teritorijas Mangaļsalā detālplānojums ir uzsākts izstrādāt, pamatojoties uz 03.07.2007. Rīgas domes lēmumu Nr.2631 (prot.Nr.75, 30.§) „Par teritorijas Mangaļsalā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”, 06.07.2010. lēmumu Nr.651 „Par teritorijas Mangaļsalā detālplānojuma robežas un darba uzdevuma precizēšanu” un saskaņā ar Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 08.04.2008. lēmumu Nr.23 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”.

Vides pārskata projekts sagatavots teritorijas Mangaļsalā detālplānojuma 1.redakcijai.

Teritorijas Mangaļsalā detālplānojumu izstrādā SIA „Metrum”, Raiņa bulvāris 11, Rīga, tālr.67860324, 67860305, www.metrum.lv.

Vides pārskata projektu izstrādā EKO CENTRS „3 SAULES” SIA, Zvaigžņu iela 17, Lielvārdes novads, Lielvārde, mob.29484996, www.metrum.lv.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti: teritorijas plānošana.

Dokumentu izstrādes termiņš – 2010.gada 2.pusē.

Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņš: 2018.gads.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Rīgas pilsētas Mangaļsalas teritorija.

Ar teritorijas Mangaļsalā detālplānojuma 1.redakciju un vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu var iepazīties no 23.07.2010. līdz 03.09.2010. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas vestibilā, Rūpniecības ielā 21, Rīgas centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā, Ziemeļblāzmas ielā 36, internetā: www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas” un www.metrum.lv, sadaļā “Projekti“.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 19.08.2010. plkst.17:00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā, Ziemeļblāzmas ielā 36 (sanāksme notiks vienlaicīgi ar detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmi).

Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi vides pārskata projekta papildināšanai teritorijas Mangaļsalā detālplānojumam iesniedzami no 23.07.2010. līdz 03.09.2010., SIA “Metrum” Rīgas birojā, Elizabetes ielā 20, Rīgā, LV-1050; fakss 67609044; e-pasts:rigas.birojs@metrum.lv.

Stratēģiskais novērtējums uz vidi. Vides pārskata projekts Mangaļsalas detālplānojumam.

0 Patīk
1192 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts