Paziņojums par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam redakcijas publisko apspriešanu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr. 651 „Par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

RTP2030 ir vietējās pašvaldības (Rīgas) ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Plānošanas dokumenta izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 03.07.2012. lēmumu Nr. 4936 “Par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, (ar grozījumiem, kas veikti 22.10.2014. un 15.12.2017.), un tā darbības periods ir no 2019. gada līdz 2030. gadam.

Vienlaicīgi sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots RTP2030 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) Vides pārskata projekts.

Apspriešanas termiņš: no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim.

RTP2030 izstrādātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā, 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105816, pad@riga.lv, www.rdpad.lv.

SIVN Vides pārskata izstrādātājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Vīlandes ielā 3 – 6, Rīgā, LV-1010, tālrunis 67242411, elle@environment.lv, www.environment.lv.

Ar RTP2030 redakciju, SIVN Vides pārskata projektu un Vides pārskata kopsavilkumu no 2018. gada 9. janvāra līdz gada 8. februārim var iepazīties:

  • interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_9020 vai http://www.rdpad.lv/rtp/izstrade/.
  • izstādē Rīgas domē, 2. stāva vestibilā, Rātslaukumā 1;
  • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (Amatu ielā 4, 5. stāvā) apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00, kur Pilsētvides attīstības pārvaldes speciālisti uzklausīs Jūsu viedokli un atbildēs uz jautājumiem, skaidrojot plānošanas dokumentu risinājumus.

RTP2030 redakcijas un SIVN Vides pārskata projekta apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 23. janvārī plkst. 17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Rakstiski priekšlikumi par RTP2030 redakciju un SIVN Vides pārskata projektu iesniedzami līdz 2018. gada 8. februārim:

  • elektroniski portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_9020;
  • pa pastu (pasta zīmogs līdz 08.02.2018.), adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050;
  • klātienē iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
0 Patīk
8054 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts