Paziņojums par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu

15.12.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.644 „Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.12.2017. saistošie noteikumi Nr.21 “Skanstes apkaimes teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu, tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu, Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par vides pārskatu, kā arī informatīvo ziņojumu, kas ietver informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “Grupa93” (Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV1050, tālrunis 27373939, www.grupa93.lv ) un SIA „Nams” (Palasta ielā 7, Rīgā, tālrunis 67211076, www.nams.arch.lv).

Lokālplānojums īstenojams no 09.03.2018.

Lokālplānojuma pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67012947, www.rdpad.lv).

 

Lēmums Nr. 644
Saistošie noteikumi Nr. 21.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 1.pielikums. Apbūves veidošanas pamatnosacījumi – karte
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.pielikums. Vertikālais plānojums – karte
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.pielikums. Šķērsprofili
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.pielikums. Meliorācijas un lietusūdens apsaimniekošanas sistēmas galvenie risinājumi – karte
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5.pielikums. Vieglās rūpniecības apbūves (13001) darbību veidi
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.pielikums. Transportlīdzekļu novietņu normatīvais skaits
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.pielikums. Nepieciešamie iekškvartālu gājēju ceļu savienojumi
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 8.pielikums. Nosacījumi ielu telpas veidošanai
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 9.pielikums. Pagalmi
Teritorijas funkcionālais zonējums – karte
Paskaidrojuma raksts 

 

Pielikumi:

1.pielikums. Biotopu izpēte
2.pielikums. Dendrofloras vērtējums
3.pielikums. Augsnes, grunts un pazemes ūdeņu kvalitāte
4. un 5.pielikums. Trokšņa līmeņa analīze. Gaisa piesāņojums
6.pielikums. Degradētās teritorijas
7.pielikums. Nekustamo īpašumu struktūra
8.pielikums. Transporta infrastruktūra
9.pielikums. Apbūves priekšlikumu modelis
10.pielikums. Kultūras mantojums
11.pielikums. Lokālplānojuma īstenošanas ietekmes novērtējuma metodoloģija. Sākotnējs ietekmes novērtējums
Grafiskie materiāli (zip) 
Publiskā ārtelpa
Publiskā ārtelpa- pielikums


Ziņojums par publisko apspriešanu
Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes protokols
Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā
Pārskats par institūciju atzinumiem par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidoto redakciju
Informatīvais ziņojums par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums. Vides pārskats
Vides pārraudzības valsts biroja 09.11.2017. atzinums Nr.9 „Par Skanstes apkaimes lokālplānojuma Vides pārskatu”

 

Arhīvs

Paziņojums par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai
Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums pilnveidotā redakcija
Paziņojums par Skanstes lokālplānojuma pilnveidošanu
Notiek Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma publiskā apspriešana
Paziņojums par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma un vides pārskata nodošanu publiskai apspriešanai
Nodos publiskajai apspriešanai Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojumu
Izstrādāta Skanstes apkaimes lokālplānojuma 1.redakcija
Aicinām iedzīvotājus piedalīties diskusijās par Skanstes apkaimes lokālplānojuma izstrādi
Noslēgts līgums par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrādi
Skanstes apkaimes iedzīvotāji aicināti piedalīties spēlē „Mana Skanste”
Uzsākta Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrāde
Informācija par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
0 Patīk
3133 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts