Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 21.07.2008. lēmumu Nr. 4101 „Par zemesgabala Hospitāļu ielā bez numura (kadastra Nr.0100 024 0021) un tam piegulošās teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Detālplānojuma teritorijā ietverti zemesgabali ar kadastra Nr.0100 024 2132 un daļa no zemesgabala ar kadastra Nr.0100 024 2137.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru, veicinot teritorijas vispusīgu iekļaušanos Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskajā telpiskajā sistēmā, veidojot jaunu teritorijas pilsētbūvniecisko tēlu, radot priekšnoteikumus kultūrvēsturisko vērtību iesaistīšanai kvartāla funkcionālajā reorganizācijā un attīstot publisko un privāto ārtelpu.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānojumu nodaļas vadītājs. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, Rīgā, Amatu ielā 4, 5. stāvā. Informācija par detālplānojuma uzsākšanu ir pieejama internetā https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 2 nedēļas – no š.g. 25.augusta līdz 08.septembrim. Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laika posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Pilsētas attīstības departamentam Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, Klientu apkalpošanas centrā vai SIA „Damsijas” arhitektei Dacei Bērziņai (Brīvības gatvē 223, Rīgā,     LV-1039), norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr. Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz š.g. 08.septembrim.

 

Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums
Teritorijas robeža

0 Patīk
1109 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts