Detālplānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz Rīgas domes 21.07.2008. lēmumu Nr.4103 (prot.Nr.105, 34.§) „Par teritorijas starp Jelgavas ielu un Kīleveina grāvi detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālpānojuma teritorijā ietverti zemesgabali ar kad.Nr. 0100 050 0110, Nr. 0100 050 0120, Nr. 0100 050 0109, Nr. 0100 050 0122, Nr. 0100 050 0121, Nr. 0100 050 0188, Nr. 0100 050 2029 daļa.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānojumu nodaļas vadītājs. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā (tālrunis 67012844). Informācija par detālplānojuma uzsākšanu ir pieejama interneta mājas lapā https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 3 nedēļas – no 22.augusta līdz 12.septembrim.

Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laika posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā vai SIA „Metrum”, Rīgā, Vienības gatvē 87, LV – 1004 (kontaktpersona – Elita Šveica, tālr. 27065079), norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru.

Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz šā gada 12.septembrim.

 

Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums
Detālplānojuma teritorijas robeža

0 Patīk
1144 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts