Paredzēta publiskā apspriešana Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojumam

Rīgas dome apstiprina Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas domes 18.06.2013. lēmumu Nr.6330 „Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma mērķis ir radīt priekšnoteikumus Skanstes apkaimes ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, sekmēt apkaimes funkcionāli telpisko attīstību, atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanas un aizsardzības statusam, lai radītu risinājumus, kas sekmēs visām pusēm pieņemamu un sabalansētu teritorijas attīstību.

Pamatojoties uz institūciju atzinumu un privātpersonu priekšlikumu un iebildumu izvērtējumu tika pieņemts Rīgas domes 21.04.2015. lēmums Nr.2492 „Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu pilnveidošanai atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem”. Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas izstrādes laikā tika veiktas korekcijas un papildinājumi tā risinājumos, ņemot vērā institūciju sniegtos atzinumus un publiskās apspriešanas laikā saņemtos privātpersonu priekšlikumus un iebildumus.

Lokālplānojuma ietvaros tika izstrādāta „Hanzas – Skanstes – Zirņu ielu un atklātās virsūdeņu novadīšanas sistēmas apstādījumu veidošanas un vides dizaina koncepcija (vadlīnijas)”, kura attiecīgi ir integrēta Lokālplānojuma pilnveidotajā redakcijā.

Tāpat ir sagatavots stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts, kura sabiedriskā apspriešana notiks vienlaicīgi ar lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu.

Papildus informējam, ka Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta realizētā projekta „Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” mērķis ir revitalizēt degradēto teritoriju. Paredzēts izbūvēt ielas, gājēju ietves un veloceliņus. Līdz 2020.gadam plānots izbūvēt Lapeņu, Jāņa Dikmaņa, Jāņa Krūmiņa, Jāņa Daliņa ielas un ar to saistītās inženiertehniskās komunikācijas, kā arī atklātu lietusūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēmu (kanālu ar mākslīgo ūdenstilpni) gar Lapeņu ielu, kā arī veikt pieguļošās teritorijas labiekārtošanu.

Papildus informācija par projektu: https://www.rdpad.lv/portfolio/skanstes-teritorijas-revitalizacijas-1-karta/ .

1 Patīk
2165 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts