Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 26.10.2010. lēmumu Nr.2106 (prot.Nr.41, 22.§) “Par zemesgabala Līduma ielā bez numura, Gaiļezera ielā bez numura, Hipokrāta ielā bez numura (kadastra Nr. 0100 122 2007) un tam piegulošās ūdens teritorijas detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 3 nedēļas: no 05.11.2010. līdz 29.11.2010.

Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli šajā laikā būs izstādīti un apskatāmi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Centrālās bibliotēkas Mežciema filiālbibliotēkā Hipokrāta ielā 29, pie plānojamās teritorijas, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam var iepazīties www.rdpad.lv/rpap.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 22.11.2010. plkst. 16.00 Rīgā, Brīvības gatvē 266, zālē (bij. Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā).

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 29.11.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedrības līdzdalība”.

Iesniegumā jānorāda fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, juridiskajām personām – nosaukums, adrese, uzņēmuma reģistrācijas numurs, tālruņa numurs.

Atsauksmju anketa
Sabiedriskās apspriešanas materiāli
Paskaidrojuma raksts (1. un 2. daļa)
Paskaidrojuma raksts (3. daļa)
Makets teritorijas apbūves koncepcijai
Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Kartogrāfiskais materiāls
Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem, uzsākot detālplānojuma izstrādi
Pārskats par sabiedriskās apspriešanas 1.posmu
Rīgas domes lēmums par detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
28.08.2008. Rīgas domes lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Darba uzdevums
Rīgas attīstības plāns 2006. – 2018.gadam ar grozījumiem

0 Patīk
1504 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts