Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka saskaņā ar Rīgas domes 06.07.2010. lēmumiem Nr. 1647 un Nr.1648 tiek veikti grozījumi ar Rīgas domes 21.07.2008. lēmumu Nr.4090 apstiprinātajā darba uzdevumā un uzsākta grozījumu izstrāde Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un šo noteikumu 15.pielikumā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, 16.pielikumā „Apbūves stāvu skaita plāns” un 17.pielikumā „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi” Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā (turpmāk tekstā – Grozījumi).

Par Grozījumu izstrādes vadītāju ir apstiprināts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors.

Apmeklētāji tiks pieņemti pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050, tālrunis 67105816.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4 vai sūtīt pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV–1050 līdz 2010.gada 9.augustam. Priekšlikumus var iesniegt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi”.

Ar šobrīd spēkā esošo teritorijas plānojumu var iepazīties www.rdpad.lv/rpap/ un www.rdpad.lv/rvc/ .
Grozījumu izstrādes grafiks.

Grozījumu izstrādes grafiks.

 – Lēmuma pieņemšanas laiks tiek saskaņots ar lēmuma pieņemšanu par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrai.

Grozījumu izstrādes uzdevumi
Darba uzdevumā grozījumu izstrādei ietverto teritoriju izvietojums
Priekšlikumu izvērtējums Rīgas vēsturiska centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumiem

0 Patīk
1745 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts