Paziņojums par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka saskaņā ar Rīgas domes 13.12.2011.lēmumu Nr.6967 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:10 000” un 16.pielikumā „Apbūves stāvu skaita plāns M 1:10 000”” uzsāk Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi zemesgabaliem M.Nometņu ielā b/n (kad.Nr. 0100 057 2052) un Zebrenes ielā 8 (kad. Nr. 0100 099 2405).

 

Aktivitāte

Mēneši

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lēmuma par Grozījumu izstrādi pieņemšana X                
Institūciju nosacījumu saņemšana X X              
Nosacījumu un priekšlikumu apkopošana   X              
Grozījumu izstrāde atbilstoši saņemtajiem  nosacījumiem un priekšlikumiem   X              
Lēmuma par Grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai pieņemšana     X            
Grozījumu sabiedriskās apspriešanas organizēšana un institūciju atzinumu saņemšana     X X X        
Grozījumu sabiedriskās apspriešanas materiālu sagatavošana         X X      
Lēmuma par Grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu pieņemšana           X      
Grozījumu galīgās redakcijas nosūtīšana Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un atzinuma saņemšana             X    
Lēmuma par Grozījumu apstiprināšanu pieņemšana               X  
Lēmuma par Grozījumu apstiprināšanu publicēšana                 X
Grozījumu iesniegšana zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, Valsts zemes dienestā un Reģionālajā vides pārvaldē                 X
0 Patīk
1234 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts