Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Mūkusalas ielā 100 nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 29.11.2016. lēmumu Nr.4561 „Par zemesgabala Mūkusalas ielā 100 (kadastra Nr.01000520235) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai grozītu Rīgas teritorijas plānojumu, mainot atļauto izmantošanu no Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju (J) teritorijas uz tādu apbūves teritoriju, kurā varētu realizēt biroju ēkas apbūvi. Lokālplānojuma izstrādes procesā tiks izvērtēta iespēja veidot līdz 4 stāviem augstu apbūvi.

Izstrādātāji: SIA „METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis – 28323046

Pasūtītājs: SIA „Bauplan Salas”, Mūkusalas iela 101, Rīgā, LV-1004, tālrunis – 20377422

Publiskā apspriešana norisināsies no 12.12.2016. līdz 10.01.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 19.12.2016. plkst. 17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem no 12.12.2016. līdz 10.01.2017. var iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • interneta portālā lv/geo/tapis3#document_902;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67105443.

Rakstiski priekšlikumi līdz 10.01.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 10.01.2017. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_902

0 Patīk
1601 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts