Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas zemesgabaliem  Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 17.08.2017. lēmumu Nr.59 „ Par zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā esošās Klīversalas daļas perspektīvās telpiskās attīstības iespējas un radīt priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības statusam, lai varētu realizēt lokālplānojuma ierosinātāja iecerēto apbūves veidu, kas atbilst Klīversalas daļas sākotnējam vēsturiskajam apbūves raksturam.

Izstrādātājs:
SIA „METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302.

Pasūtītājs:
SIA “Klīversala”, Pulkveža Brieža iela 15-12, Rīga, LV-1010.

Publiskā apspriešana norisināsies no 01.09.2017. līdz 29.09.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 07.09.2017. plkst. 17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem no 01.09.2017. līdz 29.09.2017. var iepazīties:
– Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā;
– interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6454;
– klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Pilsētvides attīstības pārvaldē, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, Rīgā, 5.stāvā, tālrunis 67012945.

Rakstiski priekšlikumi līdz 29.09.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 29.09.2017. var izteikt arī elektroniski portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6454;.

0 Patīk
1701 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts