Saskaņā ar Rīgas domes 12.06.2012.lēmumu Nr.4804 „Par grozījumu Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Rīgas domes 07.02.2006. saistošajos noteikumos Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanu”” Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments nodod sabiedriskai apspriešanai sagatavotos grozījumus.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 26.06.2012. līdz 22.08.2012.

Ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam un tā grozījumiem un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu un tā grozījumiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, aizsargjoslu plānā, teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas un apbūves veidošanas pamatnosacījumu plānos, Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas materiāliem, pārskatu par iesniegtajiem priekšlikumiem, varēs iepazīties no 26.06.2012. līdz 22.08.2012. darba dienās darba laikā, Rīgas domē, Rātsnamā, Rātslaukumā 1, 5.stāva vestibilā, kā arī interneta mājas lapā www.rdpad.lv/rtp.

Sabiedriskās apspriešanas laikā visi interesenti varēs iepazīties arī ar vides pārskata projektu Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem un tā kopsavilkumu. Vides pārskata projekta izstrādātājs SIA “ Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Skolas ielā 10-8, Rīgā, LV-1010; tālrunis 67242411; www.environment.lv.

Sabiedriskās apspriešanas laikā Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē notiks trīs sanāksmes ar interešu grupām:

23.07.2012. plkst. 17:00 ar pilsētplānošanas nozares speciālistiem un organizācijām;
26.07.2012. plkst. 18:00 ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem;
20.08.2012. plkst. 18:00 ar iedzīvotājiem un citiem interesentiem.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti sabiedriskās apspriešanas laikā katru otrdienu no plkst.14:00 līdz plkst.17:00 Rīgas domē, 5.stāva vestibilā, Rātslaukumā 1, sniegs konsultācijas un atbildēs uz Jūsu jautājumiem.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050, tālrunis 67105816. Konsultācijas pa tālruni 67037936, 67105818 darba dienās darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 22.08.2012. var iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4), visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai sūtīt pa pastu, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050. Priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā “e-pakalpojumi”.

Atsauksmju anketa
Stratēģiskās ietekmes uz vidi atsauksmju anketa

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumi prezentācija
Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumu 1.redakcijas prezentācija

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumi:

Grafiskā daļa:

Teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi

Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi:

Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas pilsētvides veidošanas vadlīnijas:

0 Patīk
2164 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts