Saskaņā ar Rīgas domes 31.03.2009. lēmumu Nr.4887 „Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu un galīgās redakcijas sagatavošanu”, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments nodod sabiedriskajai apspriešanai Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam grozījumu galīgo redakciju.

Grozījumu izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 23.01.2007. lēmumiem Nr.1953, Nr.1954 un 03.07.2007. lēmumu Nr.2633, ko papildina 01.04.2008. lēmums Nr.3535, 30.09.2008. lēmums Nr.4224, 14.10.2008. lēmums Nr.4284 un 16.12.2008. lēmums Nr.4591.

Par grozījumu izstrādes vadītāju ir apstiprināts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 24.aprīlim.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti sabiedriskās apspriešanas laikā katru ceturtdienu no plkst.14:00 līdz plkst.17:00 Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, sniegs konsultācijas un atbildēs uz Jūsu jautājumiem.

Apmeklētāji tiks pieņemti pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050, tālrunis 67105816.

Ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam un tā grozījumiem, Rīgas attīstības programmu 2006.-2012.gadam, Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģiju līdz 2025.gadam, pārskatu par iedzīvotāju viedokli un priekšlikumiem, kas saņemti teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā, varēs iepazīties Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.17.00 no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 24.aprīlim, kā arī interneta mājas lapā www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Sabiedriskās apspriešanas laikā varēs iepazīties arī ar Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta 2.redakciju.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2009. gada 15. un 20. aprīlī plkst. 17:00 Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050 līdz 2009.gada 24.aprīlim.

Viedokli var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Atsauksmju anketa par Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju.

Atsauksmju anketa par Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 2.redakciju.

 

Videoieraksti:

15.04.2009. Sabiedriskās apriešanas sanāksmes videoieraksts

20.04.2009. Sabiedriskās apriešanas sanāksmes videoieraksts

 

Teksta materiāli:

    1. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumu galīgā redakcija
    2. Rīgas teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts ar grozījumiem – galīgā redakcija

2.1. Paskaidrojuma raksta grozījumu galīgās redakcijas shēmas:

  1. Institūciju sniegtie atzinumu par Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju
  2. Par Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie fizisko un juridisko personu priekšlikumi un Departamenta izvērtējums

Grafiskie materiāli :

  1. Plānotās (atļautās) teritorijas izmantošanas grozījumu galīgā redakcija
  2. Apbūves stāvu skaita plāna grozījumu galīgā redakcija.
  3. Galveno aizsargjoslu un citu zemesgabalu izmantošanas aprobežojumu grozījumu galīgā redakcija

 

Rīgas domes lēmumi un darba uzdevumi Rīgas teritorijas plānojuma 2006. -2018.gadam grozījumu izstrādāšanai:

1.23.01.2007. Rīgas domes lēmums Nr.1953
2.Darba uzdevums, apstiprināts ar Rīgas domes 23.01.2007. lēmumu Nr.1953
3.23.01.2007. Rīgas domes lēmums Nr.1954
4.Darba uzdevums, apstiprināts ar Rīgas domes 23.01.2007. lēmumu Nr.1954
5.03.07.2007. Rīgas domes lēmums Nr.2633
6.Darba uzdevums, apstiprināts ar Rīgas domes 03.07.2007. lēmumu Nr.2633
7.Darba uzdevuma grozījumi, apstiprināti ar Rīgas Domes lēmumu Nr.2633
8.01.04.2008. Rīgas domes lēmums Nr.3535
9.30.09.2008. Rīgas domes lēmums Nr.4224
10.14.10.2008. Rīgas domes lēmums Nr.4284
11.16.12.2008. Rīgas domes lēmums Nr.4591
12.31.03.2009. Rīgas domes lēmums Nr.4887

Ar šobrīd spēkā esošo Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018. gadam var iepazīties šeit: https://www.rdpad.lv/rpap/

0 Patīk
1340 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts