Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 14.10.2008. lēmumu Nr.4281 (prot.Nr.112, 13.§) „Par teritorijas Šampētera ielā 1 detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritorijā ietverts zemesgabals ar adresi Rīgā, Šampētera ielā 1, kadastra Nr.0100 076 0173, apbūves telpiskās un funkcionālās izpētes teritorijā – zemesgabali ar kadastra Nr.0100 076 0173, Nr.0100 076 2091, Nr.0100 076 2003, Nr.0100 076 2031.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus  Jauktas apbūves teritorijā (J), kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru. Detālplānojuma izstrādes mērķis precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus detālplānojuma teritorijā.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānojumu nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā (pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816).

Informācijas par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pieejama internetā https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publikās apspriešanas”.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 2 nedēļas – no 2008.gada 19.novembra līdz 5.decembrim.

Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laikā posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, LV – 1050, tālrunis 67105800 vai projektētājam – SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr.40003388748, Rīgā, Elizabetes ielā 20, LV-1050, tālrunis 67609043, fakss 67609033, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 05.12.2008.

Teritorijas robeža
Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums

0 Patīk
1142 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts