Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 14.10.2008. lēmumu Nr.4283 (prot. Nr.112, 15.§) „Par zemesgabala Vecāķu prospektā bez numura (kadastra Nr.01001201418) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34), zemes gabals atrodas daļēji apstādījumu un dabas teritorijā, kas ir dažādu funkciju (ekoloģisko, rekreācijas, pilsētas tēla veidošanas) nodrošināšanai saglabātas vai speciāli izveidotas, ar augiem apaugušas vai apaudzētas, publiski pieejamas teritorijas (Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.9.punkts), ielas sarkanajās līnijās, kur primārais izmantošanas veids ir gājēju un velosipēdu, privātā, sabiedriskā (publiskā) un kravu autotransporta, pilsētas elektrotransporta satiksme pilsētā, kā arī transporta un inženiertehniskās apgādes būvju izvietošana (Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.8.punkts) un dzīvojamās apbūves ar apstādījumiem teritorijā, kas nozīmē apbūves teritoriju ar palielinātu apstādījumu īpatsvaru, kur zemes izmantošanas veids ir savrupmāja, dvīņu māja, rindu māja, mazstāvu daudzdzīvokļu nams un daudzstāvu daudzdzīvokļu nams (Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.10. punkts).

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt atbilstošu infrastruktūru.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānojuma nodaļas vadītājs. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 2 nedēļas – no š.g. 19.novembra līdz 03.decembrim. Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laika posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Pilsētas attīstības departamentam Klientu apkalpošanas centra 1.stāvā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105800, vai arhitekta Aleksandra Sološenko birojā Stirnu ielā 13a–2a, Rīgā, LV-1035, tālrunis 67379179, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz š.g. 03.decembrim.

Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums
Teritorijas robeža

0 Patīk
1066 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts