Saskaņā ar Rīgas domes 28.10.2008. lēmumu Nr.4335, (prot. Nr.113, 15.§) “Par zemesgabala Līduma ielā b/n, Gaiļezera ielā b/n, Hipokrāta ielā b/n (kadastra Nr. 0100 122 2007) un tam piegulošās ūdens teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam Līduma ielā b/n, Gaiļezera ielā b/n, Hipokrāta ielā b/n (kadastra Nr. 0100 122 2007).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs, pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Rīgā, Amatu ielā 4, 5. stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr.67012847.

Projekta izstrādātājs SIA “Merks”, Reģ.Nr.LV40003304295, Rīgā, Skanstes ielā 13, tālr. 67373380.

Detālplānojuma teritorijas atļautā (plānotā) izmantošana saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006-2018.gadam ir jauktas apbūves teritorija un jauktas apbūves teritorija ar apstādījumiem.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot apbūves ieceri un noteikt tās attīstības iespējas, paredzot atbilstošu infrastruktūru, detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam noteiktās plānotās izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt no 19.11.2008. līdz 19.12.2008. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, LV-1050, tālr. 67105800 vai SIA „Merks”, Skanstes ielā 13, Rīgā, LV-1013, tālr.67373380, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr.

Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz š.g. 19.decembrim.

Darba uzdevums
Rīgas domes lēmums
Detālplānojuma robeža

0 Patīk
1306 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts