Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 28.10.2008. lēmumu Nr.4334 (prot Nr.113, 14.§) „Par teritorijas starp Pulkveža Brieža, Sporta ielu, Skanstes ielu un Hanzas ielu detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”

un ietver zemes vienības ar kadastra Nr.0100 018 2044, Nr.0100 018 2028, Nr.0100 018 2081, Nr.0100 018 2080, Nr.0100 018 2046, Nr.0100 018 2026, Nr.0100 018 2071, Nr.0100 018 0065, Nr.0100 018 0072, Nr.0100 018 0076, Nr.0100 018 0103, Nr.0100 018 0104, Nr.01000182021, Nr.01000180080, Nr.01000182017, Nr.01000182070, Nr.01000182072, Nr.01000182016, Nr.01000182007, Nr.01000182047, Nr.01000182020, Nr.01000182050, Nr.01000180071, Nr.01000182079, Nr. 01000182049 aptuveni 22, 5 ha kopplatībā.

Teritorija atrodas Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā un saskaņā ar Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu (2006. – 2018.gadam) tā ir atļauta izmantot atbilstoši centru apbūves, jauktas apbūves, publiskās apbūves, kā arī apstādījumu teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem.

Teritorijā ir paredzēts attīstīt daudzfunkcionālu apbūvi, ietverot komerciālo, dzīvojamo, atpūtas, izglītības u.c. sabiedriskās funkcijas.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus detālplānojuma teritorijā.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānojumu nodaļas vadītājs. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Rīgā, Amatu ielā 4, 5. stāvā (pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816).
Informācija par detālplānojuma uzsākšanu ir pieejama internetā https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 3 nedēļas – no š.g. 19.novembra līdz 11.decembrim. Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laika posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 1.stāvā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 (tālrunis 67105800) vai SIA „Grupa 93” birojā, Kr.Barona ielā 3 – 4, Rīgā, LV-1050 (tālrunis 67217043), norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā vai atsauksmju anketā. Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz š.g. 11.decembrim.

Teritorijas robeža
Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums

0 Patīk
1196 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts