Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 22.04.2008. lēmumu Nr.3622 (prot Nr.97, 4.§) „Par teritorijas starp Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Ietverot kvartālu starp Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu (zemes vienības ar kad.Nr. 0100 011 0042, 0100 011 2041, daļa no 0100 011 0039 , 0100 011 0051, 0100 011 0052,  0100 011 2019, 0100 011 0053, 0100 011 0124, 0100 011 0054, 0100 011 0228, 0100 011 0208, 0100 011 0212, 0100 011 0209, 0100 011 0155).

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, detālplānojuma teritorijā ir noteikta daļēji: jauktas apbūves, publiskās apbūves, apstādījumu un dabas un ūdens teritorija. Detālplānojums tiek izstrādāts ar mērķi precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus detālplānojuma teritorijā. Tā galvenais uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānojumu nodaļas vadītājs. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā. Informācija par detālplānojuma uzsākšanu ir pieejama internetā https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 3 nedēļas – no 16.maija līdz 6.jūnijam. Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laika posmā var sūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Pilsētas attīstības departamentam Rīgā, Amatu ielā 4, 1. Stāvā, Klientu apkalpošanas centrā vai SIA „Grupa93” birojam Rīgā, Kr.Barona iela 3- 4, LV-1050 (tālrunis 67217043). Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz š.g. 6.jūnijam.

Lēmums

Darba uzdevums

Detālplānojuma teritorijas robeža

0 Patīk
1205 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts