Detālplānojuma 1. redakcija sabiedriskai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 19.01.2010. lēmumu Nr.850 (prot.Nr.26, 104§) „Par zemes gabala Hospitāļu ielā bez numura (kadastra Nr.01000240021) un tam piegulošās teritorijas detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts 5 nedēļas no 12.02.2010. līdz 19.03.2010.

Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli izstādīti un apskatāmi Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas vestibilā, Rūpniecības ielā 21, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4,  pie plānojamās teritorijas Hospitāļu ielā b/n, kā arī internetā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 01.03.2010. plkst.17.00 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Sanāksmju zālē, Rūpniecības ielā 21.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst. 18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 19.03.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei). Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālrunis, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, tālrunis.

Atsauksmju anketa
Sabiedriskās apspriešanas materiāli 1
Sabiedriskās apspriešanas materiāli 2
Detālplānojuma 1.redakcijas paskaidrojuma raksts
Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Rīgas attīstības plāns 2006. -2018.gadam ar grozījumiem
Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem, uzsākot detālplānojuma izstrādi
19.01.2010. Rīgas domes lēmums par DP 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
19.01.2010. Rīgas domes lēmums par detālplānojuma teritorijas robežu paplašināšanu
21.07.2008. Rīgas domes lēmums par DP izstrādes uzsākšanu
Darba uzdevums

0 Patīk
1192 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts