Detālplānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz Rīgas domes 08.07.2008. lēmumu Nr.3941 (prot.Nr.104, 45§) „Par zemesgabala Krasta ielā 66 (kadastra Nr. 0100 048 0193) un tam piegulošās teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālpānojuma teritorijā ietverti zemesgabali ar kad.Nr. 0100 048 0193, Nr. 0100 048 2060, Nr. 0100 048 0209.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānojumu nodaļas vadītājs. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, Amatu ielā 4, 5.stāvā (tālrunis 67012847). Informācija par detālplānojuma uzsākšanu ir pieejama https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 3 nedēļas – no 4.augusta līdz 25.augustam.

Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laika posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Pilsētas attīstības departamentam Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā vai SIA „ARHO”, Rīgā, Ganību dambī 30a, LV 1005 (kontaktpersona – Evita Boša, tālr. 26721721), norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru. Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz šā gada 25.augustam.

Darba uzdevums
Rīgas Domes lēmums
Detālplānojuma teritorijas robeža

0 Patīk
1072 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts