Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 09.02.2010. lēmumu Nr. 936 (prot.Nr.27, 12§) „Par zemesgabala Rātsupītes ielā bez numura (kadastra Nr.01001040084) detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts 3 nedēļas – no 1.03.2010. līdz 22.03.2010.

Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli izstādīti un apskatāmi Pārdaugavas izpilddirekcijā, Ed.Smiļģa ielā 46, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4,  pie plānojamās teritorijas Rātsupītes ielā b/n, kā arī internetā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 17.03.2010. Pārdaugavas izpilddirekcijā, Ed. Smiļģa ielā 46, konferenču zālē plkst.17.00.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst. 18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.
Rakstiski priekšlikumi līdz 22.03.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei). Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālrunis; juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, tālrunis.

Atsauksmju anketa
Sabiedriskās apspriešanas materiāli
Detālplānojuma 1.redakcijas paskaidrojuma raksts
Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem, izsākot detālplānojuma izstrādi
Rīgas attīstības plāns 2006. -2018.gadam ar grozījumiem
Rīgas domes lēmums par detālplānojuma nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Rīgas domes lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Darba uzdevums

0 Patīk
1284 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts