Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 11.11.2008. lēmumu Nr.4396 (prot. Nr.114, 13.§) „Par zemesgabala Biķernieku ielā b/n (kadastra Nr.0100 123 2144) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34), zemes gabals atrodas daļēji ielas sarkanajās līnijās un savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorijā.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt atbilstošu infrastruktūru. Izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai teritorijas attīstībai.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānojuma nodaļas vadītājs. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Informācija par detālplānojuma uzsākšanu ir pieejama internetā https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 2 nedēļas – no 09.12.2008. līdz  30.12.2008. Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laika posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Pilsētas attīstības departamentam Klientu apkalpošanas centra 1.stāvā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105800, vai arhitektu kompānijā „Ivara Šļivkas birojs” SIA Stabu ielā 32, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67313224, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz š.g.   30. decembrim.

Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums
Teritorijas robeža

0 Patīk
1353 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts