Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 03.03.2009. lēmumu Nr.4806 (prot. Nr.122,21.§) „Par zemesgabala Buļlu ielā 47 (kadastra Nr.01000802008) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevumu apstiprināšanu”.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.- 2008.gadam grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.2005. Saistošie noteikumi Nr.34), zemesgabals atrodas ražošanas un noliktavu apbūves teritorijā.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru un izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai teritorijas attīstībai.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānojuma nodaļas vadītājs. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Informācija par  detālplānojuma uzsākšanu ir pieejama internetā https://www.rdpad.lv  sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas” un  A/S „ Ceļuprojekts”, Murjāņu ielā 7a, Rīgā, LV-1024, tālrunis  67840576.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts no š.g. 30. marta līdz 16. aprīlim. Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laika posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra 1.stāvā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV–1050, tālrunis 67105800, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā. Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz. š.g. 16.aprīlim.

Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums
Teritorijas robeža

0 Patīk
1265 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts