Paziņojums par zemesgabala Strēlnieku ielā 8 (kadastra apzīmējums 01000190020) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju  atzinumu saņemšanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 27.03.2019. lēmumu Nr.2122 “Par zemesgabala Strēlnieku ielā 8 (kadastra apzīmējums 01000190020) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:

SIA “8.Darbnīca”, Lauku iela 35 – 69, Jūrmala, LV-2016, tālrunis 26439223.

Pasūtītājs:

SIA “Strēlnieku 8”, Krišjāņa Valdemāra iela 33-3, Rīga, LV-1010, tālrunis 29282227.

Publiskā apspriešana norisināsies no 15.04.2019. līdz 17.05.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 29.04.2019. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 17.05.2019. var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus līdz 17.05.2019. var izteikt arī elektroniski  portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12056.

Rakstiski priekšlikumi līdz 17.05.2019. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Lēmums Nr.2122

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas funkcionālā zonējuma karte

Teritorijas pašreizējās izmantošanas karte

Pielikumi

Pārskats par lokālplānojuma izstrādi

0 Patīk
1009 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts