Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 14.12.2010. lēmumu Nr.2333 (prot. Nr.47, 40.§) „Par zemesgabalu Kaivas ielā bez numura (kadastra Nr.0100 092 2159 un Nr.0100 092 2529) detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas: no 10.01.2011 līdz 31.01.2011.

Detālplānojuma 1. redakcijas materiāli minētajā laikā apskatāmi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā, Salnas ielā 8, detālplānojuma izstrādes teritorijā, kā arī internetā – www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 19.01.2011. plkst. 18.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā, Salnas ielā 8.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Amatu ielā 4, 5.stāvā (pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816).

Rakstiski priekšlikumi līdz 31.01.2011. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedrības līdzdalība”.

Iesniegumā jānorāda fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, juridiskajām personām – nosaukums, adrese, uzņēmuma reģistrācijas numurs, tālruņa numurs.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „AJ”, reģistrācijas Nr.40003468511, Žagatu ielā 20-21, Rīgā, LV-1084, tālrunis 29237992, fakss 67379010.

Atsauksmju anketa
Sabiedriskās apspriešanas materiāli
Detālplānojuma paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmatošanas un apbūves noteikumi
Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem juridisko un fizisko personu priekšlikumiem

Grafiskais materiāls:

Detālplānojuma robeža
Rīgas domes lēmums par DP 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai
Rīgas domes lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Darba uzdevums
Rīgas attīstības plāns 2006. -2018.gadam ar grozījumiem

 

0 Patīk
1270 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts