Platforma integrētai sadarbībai ūdens resursu pārvaldībai (BSR WATER) – pirmie rezultāti

Kopš 2018.gada 1.janvāra Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments kopā ar partneriem no dažādām Baltijas jūras reģiona (turpmāk – BJR) valstīm piedalās projekta “Platforma integrētai sadarbībai ūdens resursu pārvaldībai (BSR Water)” īstenošanā, kura mērķis ir pilnveidot ūdens apsaimniekošanas praksi BJR pilsētās, stiprinot visu iesaistīto pušu kapacitāti un nodrošinot labās prakses apmaiņu, pielietojot mūsdienu tehnoloģijas. Pilsētas attīstības departamenta galvenais uzdevums projektā ir izplatīt Rīgas kā vadošā partnera īstenotā projekta “Integrēta lietusūdens pārvaldība iWater” rezultātus un secinājumus, kā arī, pārņemot pieredzi un labo praksi no BJR valstu pilsētām, izstrādāt priekšlikumus ilgtspējīgu lietusūdens pārvaldības risinājumu integrēšanai politikas un plānošanas dokumentos.

Kopš projekta sākuma ir notikušas virkne aktivitātes mērķu sasniegšanai un ir sasniegti jau pirmie projekta rezultāti:

  • Ir izveidota interaktīva platforma “Baltic Smart Water Hub” (Vieda ūdens apsaimniekošana Baltijas jūras reģionā”), kurā ir sākts apkopot līdzšinējo Baltijas jūras reģionā īstenoto ūdens apsaimniekošanas projektu labā prakses piemērus. Ar platformu un tās saturu var iepazīties šeit: https://www.balticwaterhub.net/.
  • Pamatojoties uz “iWater” projekta iegūto pieredzi un galvenajiem secinājumiem, Rīgas komanda ir sniegusi priekšlikumus grozījumiem Baltijas jūras vides aizsardzības komisijai (Helsinki Commission – HELCOM) rekomendācijai “Lietus notekūdeņu samazināšana no apbūvētām teritorijām, uzlabojot lietusūdens pārvaldību” (2002.gada 6. marts, Nr. 23/5).
  • Rīgas komanda ir izstrādājusi divas anketas, vienu ar mērķi apkopot informāciju par BJR valstu un pilsētu tiesību aktiem, lai labāk izprastu pamatnosacījumus un citus priekšnosacījumus integrētas lietusūdens pārvaldības ieviešanai BJR valstīs un pilsētās. Otras anketas mērķis ir analizēt esošo situāciju lietusūdens pārvaldības jomā praktiskā līmenī, lai identificētu vajadzības un noteiktu tālākās attīstības iespējas BJR valstīs un pilsētās.
  • Izstrādātās anketas ir nosūtītas 42 pilsētām 11 BJR valstīs, daudzas pilsētas jau ir intervētas vai arī ir iesūtījušas aizpildītas anketas. Tādējādi ir iegūti pirmie dati un izdarīti pirmie secinājumi, ar kuriem var iepazīties projekta mājas lapā: https://www.bsrwater.eu/news/survey-stormwater-key-findings
  • Lai pārrunātu projekta progresu, BSR WATER partneri tikās pirmajā visu projekta partneru sanāksmē no 29.09.2019. līdz 02.10.2019. Turku pilsētā, Somijā. Tikšanās laikā iesaistītie partneri ziņoja par līdzšinējo progresu un vienojās par tālākajiem soļiem projektā.

Šobrīd Rīgas komanda strādā pie kvalitatīvu datu iegūšanas, izmantojot anketēšanu un intervijas, kā arī iegūto datu interpretēšanas, lai spētu nodrošināt kvalitatīvas, datos balstītas rekomendācijas Baltijas jūras Rīcības plāna (Baltic Sea Action Plan) izstrādei.

Nākamā visu projekta partneru kopīgā tikšanās plānota 2020.gada pirmajā ceturksnī, kuras laikā projekta partneri prezentēs sasniegtos rezultātus un vienosies par tālāko rīcību projekta veiksmīgai mērķu sasniegšanai.

Sekot līdzi projekta aktualitātēm var projekta mājas lapā https://www.bsrwater.eu/

Kontaktinformācija

Māra Reča,
projekta vadītāja
Tālrunis 28322400
E-pasts: mara.reca@riga.lv

1 Patīk
326 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts