Rīgas valstspilsētas pašvaldības ANM transporta sistēmas zaļināšanas reformā iekļauto infrastruktūras izbūves projektu izstrāde un būvniecība

Projekta mērķis


Veicināt Rīgas iedzīvotāju paradumu maiņu, īstenojot satiksmes plūsmu pārstrukturizāciju ar alternatīvu maršrutu izveidi, pasažieru autotransporta lietotāju novirzīšanu uz velo, sabiedrisko un sliežu transportu, tādējādi sekmējot transporta negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanos.

Projekta apraksts


Lai novērstu COVID-19 pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, stimulētu Eiropas ekonomikas noturību, ir izveidots Atveseļošanās un noturības mehānisms (ANM). Visas ANM plānā iekļautās reformas un ieguldījumi ir mērķēti, lai mazinātu pastāvošās sociālās, ekonomiskās un teritoriālās atšķirības. Rīgas metropoles areālā ANM mērķis veicināt iedzīvotāju paradumu maiņu, veicot satiksmes plūsmu pārstrukturizāciju (kravu transporta novirzīšanu no pilsētas centra, alternatīvu maršrutu izveidi, pasažieru autotransporta lietotāju novirzīšanu uz sabiedrisko un sliežu transportu), tādējādi samazinot transporta negatīvo ietekmi uz vidi.  Ieguvumi būs konkurētspējīgāks, zemu emisiju vai bezemisiju sabiedriskais transports, viedi, digitāli un videi draudzīgi mobilitātes mezgli, no urbanizētajām teritorijām novirzīta autotransporta satiksme un ievērojami paplašināts velo infrastruktūras tīkls.

Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšanas reformas īstenošana tostarp iekļauj šādus Rīgas valstpilsētas pašvaldības infrastruktūras izbūves projektus:


Projekta mērķi

Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju mobilitātes paradumu maiņu, nodrošinot sinerģiju ar Rīgas metropoles areāla pašvaldību plānoto vai jau izbūvēto velo infrastruktūru, uzlabojot starppilsētu savienojamību, savienojot Rīgas valstspilsētas apkaimes ar Rīgas metropoles areāla maģistrālo velo infrastruktūru, Rīgas centru, kā arī uzlabojot velo infrastruktūras tīklu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Projekta apraksts

Veloceļu infrastruktūras attīstība ir nozīmīgs instruments motorizētās mobilitātes īpatsvara samazināšanā un videi draudzīgas mobilitātes attīstībā. Rīgā pieprasījums pēc kvalitatīvu veloceļu infrastruktūras ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kurus pilsētai nepieciešams ņemt vērā, tomēr esošajā situācijā trūkst vienota velosatiksmes tīkla. Rīgas metropoles areālā velo infrastruktūra ir attīstīta fragmentāri un ir augsta nepieciešamība pēc vienotas, nepārtrauktas maģistrālas velo infrastruktūras, lai nodrošinātu “zaļās” mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām un radītu priekšnosacījumus arī vietēja līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai.

Integrējot velo infrastruktūru vienotā satiksmes sistēmā, iespējams ievērojami paaugstināt iedzīvotāju mobilitātes iespējas un dot pienesumu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā ne tikai apkaimju, bet arī reģiona iedzīvotājiem.

Projektā iekļautās aktivitātes ļaus mazināt automobilizācijas līmeņa palielināšanos, nodrošinot alternatīvus pārvietošanās veidus, tādējādi uzlabojot vides un dzīves kvalitātes līmeni un pieejamās velo infrastruktūras kvalitāti Ziepniekkalna, Bišumuižas (Rīga – Ķekava virziens), Imantas, Dzirciema (Rīga – Babīte), Pļavnieku, Dreiliņu un Purvciema (Rīga – Ulbroka virziens) apkaimēs (samazināts satiksmes sastrēgumos pavadītais laiks, saražoto SEG emisiju daudzums, autotransporta radītās trokšņu un vibrāciju emisijas).

Ar paredzētajām investīcijām tiks iespējota virzība uz mērķi samazināt autotransporta intensitāti un gaisa piesārņojumu metropoles areālā, piedāvājot un veicinot alternatīvu pārvietošanās veidu, nodrošinot iespēju iedzīvotājiem sasniegt apdzīvotas vietas, blakus apkaimes vai pilsētas centru ar velosipēdu vai citu mikromobilitātes rīku. 

Projektā paredzētās aktivitātes un to indikatīvais laika grafiks


 • Priekšizpēte – sākotnējās projektēšanas dokumentācijas izstrāde (2021. gada 3.ceturksnis – 2022. gada 2.ceturksnis)

 • Būvprojektu izstrāde (2022. gada 2.ceturksnis – 2023. gada 3.ceturksnis)

 • Būvniecība (2023. gada 3.ceturksnis – 2026. gada 1.ceturksnis)

 • Autoruzraudzība (2023. gada 3.ceturksnis – 2026. gada 1.ceturksnis)

 • Būvuzraudzība (2023. gada 3.ceturksnis – 2026. gada 1.ceturksnis)


Projektā iesaistītās puses

Rīgas plānošanas reģions, RD SIA “Rīgas Satiksme”, Ropažu novada pašvaldība

Finansējuma avots

Eiropas Atveseļošanas fonda finansējums līdz  21,2 milj. EUR.


Projekta mērķi

Projekta mērķis ir nodrošināt ātru un efektīvu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinājumu Dzelzavas ielas posmā no J.Zemitāna tilta līdz Juglas ielai, veidojot jaunu neatkarīgu centra savienojumu ar Purvciema un Dreiliņu apkaimēm, kur pašreizējais sabiedriskā transporta pakalpojumu piedāvājums ir nepietiekams. Vienlaikus projekta rezultātā tiks nodrošināta transporta pieejamība visām potenciālajām lietotāju grupām. Īstenojot projektu, tiks uzlabota transporta pieejamība.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu, no autosatiksmes neatkarīgu sabiedriskā transporta metro-busa līniju no J.Zemitāna tilta pa Dzelzavas ielu līdz Juglas ielai (~ 5,3 km).  

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt Dzelzavas ielas trūkstošo posmu no Ulbrokas ielas līdz Juglas ielai, tajā paredzot arī gājēju un velo infrastruktūru. Veicot šī posma izbūvi, tiek samazināts Rīgas ielu fragmentārais raksturs un, veidojot alternatīvu maršrutu, atslogotas A. Deglava un Biķernieku ielas.  

Projekta īstenošanas rezultātā iespējams izveidot sasaisti ar virkni nozīmīgu objektu ar lielu cilvēku plūsmu, t.sk. VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas” konsultatīvo poliklīniku (lielākās specializētās bērnu daudzprofilu ārstniecības iestādes Latvijā struktūrvienība, kurā ik gadu tiek reģistrētas vairāk nekā 300 000 ambulatorās vizītes), lielveikaliem (IKEA un t/c SAGA, kuros kopumā plānots nodarbināt 870 darbiniekus un kurus, ikdienā apmeklē liels skaits klientu), kā arī strauji attīstošās pilsētas teritorijas, kurās kvalitatīva sabiedriskā transporta trūkuma apstākļos rodas draudi automobilizācijas pieaugumam.

Vienlaikus projekts nodrošina tiešu sasaisti ar piepilsētas elektrisko dzelzceļu attīstāmajā reģionālās nozīmes pārsēšanās mezglā “Zemitāni”, tādējādi nostiprinot dzelzceļu kā Pierīgas sabiedriskā transporta tīkla mugurkaulu koridoros Bolderāja – Sigulda un Jelgava – Skulte. 

Turklāt perspektīvā uz īstenotā projekta bāzes attīstāms autobusu maršrutu pagarinājums līdz Sauriešiem/Upeslejām, nodrošinot kvalitatīva sabiedriskā transporta pieejamību virzienā, kurš pēc VSIA “Valsts ceļi” satiksmes plūsmas datiem ir otrais noslogotākais autoceļu ievads Rīgā no koridoriem, kuru neapkalpo dzelzceļš.  

Izbūvējot neatkarīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (ar izteiktu priekšrocību krustojumos), tiks nodrošina maksimāli neatkarīga kustība, kuru neietekmē privātā transporta plūsma pilsētā, tādejādi pasažieriem radot maksimāli precīzi prognozējamu sabiedrisko transportu. Projekta īstenošanas ietvaros ir plānots optimizēt pieturvietu izvietojumu Dzelzavas ielā, kas savukārt var vēl vairāk palielināt vidējo kustības ātrumu. 

Jāņem vērā, ka plānotā līnija nodrošinās sasaisti ar pilsētas centru, gan arī sasaisti ar jaunattīstīto pilsētas un Pierīgas attīstāmo infrastruktūru, kas rada būtiskas pasažieru plūsmas. Šī līnija nodrošinās Purvciema apkaimes (pēc apkaimes.lv datiem 2017. gadā 62 036 iedzīvotāji)  apkalpošanu. Vienlaikus līnijas izveide ļaus nodrošināt arī apkārtējo attīstības teritoriju nodrošinājumu ar ilgtspējīgu sabiedriskā transporta koridoru, tādējādi maksimāli samazinot risku, ka teritorijas attīstības rezultātā būtiski palielināsies privātā autotransporta apjoms, nepieejamas/neērtas sabiedriskā transporta infrastruktūras dēļ. 

 

Projektā paredzētās aktivitātes un to indikatīvais laika grafiks


 • Priekšizpēte – sākotnējās projektēšanas dokumentācijas izstrāde (2021. gada 3.ceturksnis – 2022. gada 2.ceturksnis)

 • Būvprojektu izstrāde (2022. gada 3.ceturksnis – 2024. gada 1.ceturksnis)

 • Būvniecība (2024. gada 1. ceturksnis – 2026. gada 2.ceturksnis)

 • Autoruzraudzība (2024. gada 1.ceturksnis – 2026. gada 2.ceturksnis)

 • Būvuzraudzība (2024. gada 1.ceturksnis – 2026. gada 2.ceturksnis)


Projektā iesaistītās puses

RP SIA Rīgas satiksme,  Rīgas plānošanas reģions, VAS Autotransporta direkcija, Ropažu novada pašvaldība

Finansējuma avots

Eiropas Atveseļošanas fonda finansējums līdz 40,2 milj. EUR.


Projekta mērķi

Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju mobilitātes paradumu maiņu, attīstot sešus integrētus pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktus ar elektriskā dzelzceļa stacijām jeb “mobilitātes punktus” Rīgas valstspilsētā un veidojot piepilsētas elektrisko dzelzceļu par transporta sistēmas “mugurkaulu” sinerģijā ar pastāvošiem vai ANM ietvaros īstenojamiem piepilsētas elektriskā dzelzceļa attīstības projektiem.

Projekta apraksts

Rīga telpiski ir izteikti monocentriska pilsēta, kur pilsētas vēsturiskais centrs ir pilsētas visaktīvākā un piesātinātākā vieta, koncentrējot valsts galvaspilsētas svarīgākās funkcijas un pakalpojumus. Lai arī Rīgā, līdzīgi kā Latvijā kopumā, novērojama pakāpeniska iedzīvotāju skaita samazināšanās (pēdējo 10 gadu laikā iedzīvotāju skaits Rīgā ir samazinājies par 6.8% (CSP, 2020)), Pierīgā iedzīvotāju skaits ir relatīvi stabils.

Vienlaikus Pierīgā ir daudz augstāks iedzīvotāju īpatsvars darbaspējas vecumā (ekonomiski aktīvie iedzīvotāji) un iedzīvotāji zem darbspējas vecuma (bērni), nekā Rīgā. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvara palielināšanās Pierīgā veicina svārstmigrācijas veidošanos – ikdienā uz pilsētas centru pārvietojas ievērojama Rīgas metropoles areāla iedzīvotāju daļa, ko pastiprina arī pilsētas iekšējā svārstmigrācija starp pilsētas apkaimēm, radot izteiktu transporta plūsmas koncentrāciju pilsētas centrā, kā arī tā izmantošanu kā tranzītzonu nokļūšanai uz citām pilsētas apkaimēm.

Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem vēl joprojām piemīt izteikta autocentriskā domāšana (vieglo automašīnu skaits uz 1000 iedzīvotājiem Pierīgā pēdējos 10 gados ir pieaudzis no 329 līdz 415 vienībām). Transporta plūsmas koncentrācija pilsētas centrā rada paaugstinātu slodzi esošajai transporta infrastruktūrai, sastrēgumu riskus, siltumnīcas efekta gāzu (SEG) un putekļu daļiņu emisijas, trokšņa piesārņojumu, kā arī negatīvi ietekmē kultūrvēsturisko mantojumu un iedzīvotāju drošību un veselību.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” statistika par Rīgā iebraucošo un izbraucošo automašīnu skaitu pa valsts galvenajiem autoceļiem liecina par pieaugošu tendenci. Saskaņā ar datiem, vidējais reģistrēto automašīnu skaits uz valsts galvenajiem autoceļiem (papildus Rīgas sasniedzamību nodrošina arī valsts reģionālie un vietējie ceļi) pie Rīgas pilsētas robežas pēdējos 10 gados ir pieaudzis par 38% no aptuveni 124 tūkstošiem līdz 170 tūkstošiem vidēji dienā.

Rīgas pilsētas pašvaldība mērķtiecīgi strādā pie kompleksu risinājumu kopuma pārejai uz tīru, viedu un iekļaujošu mobilitāti, līdz ar to Atveseļošanās un noturības mehānisma ietvaros tiek plānota sešu mobilitātes punktu (Zemitāni, Sarkandaugava, Dauderi, Ziemeļblāzma, Šķirotava un Bolderāja) attīstība sinerģijā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācijas projekta aktivitātēm Rīgas pilsētā.

Mobilitātes punktu attīstība ir nozīmīga komponente multimodalitātes veicināšanā, reģionālas un pilsētas nozīmes sabiedriskā transporta integrācijā, kas apvienojumā ar saistīto projektu attīstību velo infrastruktūrā, sabiedriskā transporta integrācijā un attīstībā, kā arī satiksmes infrastruktūras attīstību zemas emisijas zonas ieviešanai Rīgā, veicinās paradumu maiņu un sekmēs ES Zaļā kursa ietvaros izvirzītā mērķa – līdz 2050.gadam transporta radītās SEG emisijas samazināt par 90%, īstenošanu.

Mobilitātes punktos paredzēts nodrošināt un attīstīt elektriskā dzelzceļa sasaisti ar pilsētas sabiedrisko transportu (tostarp tramvaju), velo transportu, gājēju satiksmi un citiem “pirmās/pēdējās jūdzes” risinājumiem, kas veicina ilgtspējīgu mobilitāti.  Projekta aktivitātes ļaus mazināt automobilizācijas līmeņa palielināšanos un dīzeļautobusu skaitu pilsētas centrā, tādējādi uzlabojot vides un dzīves kvalitātes līmeni Rīgā. 

Projektā paredzētās aktivitātes un to indikatīvais laika grafiks


 • Priekšizpēte – sākotnējās projektēšanas dokumentācijas izstrāde (2021. gada 3.ceturksnis – 2022. gada 2.ceturksnis)

 • Būvniecība (2024. gada 1.ceturksnis – 2026. gada 2.ceturksnis)

 • Būvniecība (2023. gada 3.ceturksnis – 2026. gada 1.ceturksnis)

 • Autoruzraudzība (2024. gada 1.ceturksnis – 2026. gada 2.ceturksnis)

 • Būvuzraudzība (2024. gada 1.ceturksnis – 2026. gada 2.ceturksnis)


Projektā iesaistītās puses

VAS Latvijas dzelzceļš, Rīgas plānošanas reģions, VAS Autotransporta direkcija, RP SIA Rīgas satiksme

Finansējuma avots

Eiropas Atveseļošanas fonda finansējums līdz 45,7 milj. EUR.

 


Projekta aktivitātes

 • Sākotnējās projektēšanas dokumentācijas izstrāde
 • Būvprojektu izstrāde
 • Nekustamo īpašumu atsavināšana
 • Būvdarbi
 • Autoruzraudzība
 • Būvuzraudzība

 

Projekta īstenošanas termiņš

No 2021. gada 3. ceturkšņa līdz 2026. gada 2. ceturksnim ieskaitot.

Projekta finansējums

Eiropas Atveseļošanas fonda finansējums līdz 107 milj. EUR.

Kontaktinformācija

Dagnis Samausks
E-pasts: dagnis.samausks@riga.lv
Tel.nr.: +371 67105558

Jums var interesēt arī

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.