Projekta „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” ietvaros  noritējusi ceturtā starptautiskā konference

Capture

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments kopš 2015. gada 1. decembra nodrošina Rīgas pilsētas kā vadošā partnera dalību Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā “Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)”.

No š. g. 25. līdz 27. septembrim Turku pilsētā, Somijā, norisinājās iWater projekta ceturtā starptautiskā konference, kuras ietvaros projekta partneri turpināja apgūt zināšanas un dalīties ar pieredzi lietusūdens pārvaldības un plānošanas jautājumos.

Konferences laikā tika apmeklēti četri ilgtspējīgas lietusūdens apsaimniekošanas piemēri Turku pašvaldībā, apskatot gan tādus, kas kalpo specifiski lietusūdens novadīšanai no ielām, gan tādus, kas kalpo par noteci plašākām apbūves teritorijām. Divi no īstenotajiem objektiem izveidoti, lai nodrošinātu aizsardzību pret nokrišņu vai nokrišņu un plūdu radītu applūšanu.

Gan konferences sesijās, gan arī apmeklējot Turku pilsētas īstenotos ilgtspējīgos lietusūdens apsaimniekošanas risinājumus, daudz tika diskutēts par to uzturēšanas jautājumiem. Pamatproblēma ir tā, ka šādu risinājumu plānotājiem un to uzturētājiem trūkst pieredzes un skaidras vīzijas par ilgtspējīgu lietusūdens apsaimniekošanas risinājumu uzturēšanu (piemēram, cik bieži tīrīt atvērtos ūdensobjektus, cik daudz un kādus mitrumu mīlošos augus tajos kultivēt u.tml.). Tādēļ ir nepieciešamas vadlīnijas ilgtspējīgu lietusūdens apsaimniekošanas risinājumu uzturēšanai. Iespējams, šādas vadlīnijas varētu izstrādāt nākamā projekta ietvaros pēc iWater projekta noslēguma.

Konferences ietvaros prezentācijās tika rādīti dažādi pasaules mēroga piemēri lietusūdens pārvaldībā un ilgtspējīgu risinājumu jomā, daloties pieredzē ar labo praksi, kā arī, akcentējot ilgtspējīgu lietusūdens risinājumu problēmas publiskās un privātās ārtelpas attīstības kontekstā. Portlendas (ASV) piemērs rāda, ka, veicot pakāpenisku un mērķtiecīgu ilgtspējīgo lietusūdens risinājumu ieviešanu pilsētā, ir iespējams panākt funkcionāli un estētiski augstvērtīgu publiskās un privātās ārtelpas risinājumu īstenošanu visas pilsētas mērogā. Vairāku desmitgažu laikā Portlenda attīstījusi ilgtspējīgo risinājumu pielietojumu līdz tādam līmenim, ka pilsētā šobrīd tiek lietoti ne tikai eksperimentāli, bet arī standartizēti atvērtie lietusūdens novadīšanas risinājumi. Savukārt, piemēri no Helsinkiem un citām Somijas pilsētām atspoguļo gan pozitīvo, gan arī negatīvo pieredzi. Kā salīdzinoši neveiksmīgi tiek vērtēti tie risinājumi, kas ir īstenoti tikai lietusūdens novadīšanai, neintegrējot tos publiskajā vai privātajā ārtelpā ne funkcionāli, ne telpiski. Turklāt atsevišķos gadījumos konstatēts, ka, ieviešot risinājumus, ir iztrūcis sabiedrības līdzdalības process – iedzīvotājiem nav skaidrota izveidoto dīķu un kanālu pamatfunkcija, kā arī, nav noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par risinājumu vizuālo izskatu un vēlamo funkcionalitāti. Tādēļ konferencē īpaši tika akcentēta dažādu speciālistu sadarbība, tajā skaitā, ainavu arhitektu loma teritorijas labiekārtojuma veidošanā lietusūdens pārvaldības “zaļo” un “zilo” risinājumu kontekstā.

Uzmanības vērta un, iespējams, pārņemama pieredze ir Turku pilsētai, kur tiek veikts pētījums par dažādu augu sugām apstādījumos, meklējot tos, kas mīl mitrumu un vienlaikus spēj pārciest arī ilgākus sausuma periodus. Tā kā klimatiskie apstākļi Turku un Rīgā ir salīdzināmi, būtu vērtīgi sekot līdzi šī pētījuma rezultātiem.

Konference nodrošināja lielisku iespēju pieredzes apmaiņai un pilsētplānošanas speciālistu kapacitātes celšanai, apgūstot jaunas zināšanas, kas balstītas uz citās pilsētās īstenoto lietusūdens pārvaldības risinājumu praktisko pieredzi. Labās prakses piemēri liecina, ka citas pilsētas mācās darot – un šādu pieeju lietusūdens pārvaldībā būtu vēlams attīstīt arī Rīgas pilsētas pašvaldībai.

Papildinformācija:
Projekta iWater mērķis ir, pilnveidojot pilsētvides plānošanas procesus, attīstīt integrētu un daudzfunkcionālu lietusūdens pārvaldības modeli Centrālās Baltijas jūras reģiona pilsētās, veidot kvalitatīvu un drošu pilsētvidi un veicināt pilsētas ilgtspēju. iWater projekta īstenošanā ir iesaistīti deviņi partneri – Rīgas pilsētas pašvaldība, Baltijas pilsētu apvienība, Turku pilsētas pašvaldība (Somija), Helsinku pilsētas pašvaldība (Somija), Gavles pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Soderhamnas pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Jelgavas pilsētas pašvaldība (Latvija), Tartu pilsētas pašvaldība (Igaunija) un Aalto Universitāte (Somija).

Projekta iWater kopējais budžets ir 2 351 259,93 EUR , Rīgas pilsētai paredzētais budžets –323 871,18 EUR, no kuriem ERAF līdzfinansējums veido 85% no kopējām iWater projekta izmaksām jeb 275 290,50 EUR. iWater projekta ieviešana plānota līdz 2018. gada 31. augustam.

Vairāk informācijas:
Agnese Gūtmane
projekta „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” vadītāja
tālr.: 67105449
e-pasts: agnese.gutmane@riga.lv

1 Patīk
1365 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts