Rīga EURE projekta ietvaros aktualizēs sadarbības jautājumu  efektīvākai pilsētvides resursu izmantošanai Rīgā un tās funkcionālajā areālā

Eiropas Savienības (ES) investīciju fondu ieguldījumu stratēģija 2014.-2020.gada plānošanas periodam (Stratēģija) ir ievērojami stiprinājusi Kohēzijas politikas pilsētvides dimensiju. Atbilstoši Stratēģijai dalībvalstīm ir jāpiešķir vismaz 5% no valsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), lai atbalstītu pilsētu ilgtspējīgas un integrētas attīstības  stratēģiju ieviešanu, īpaši pilsētu vides kvalitātes un pilsētvides pārvaldības efektivitātes uzlabošanai.

Vienlaikus ieviešot Stratēģiju Eiropas pilsētas un pašvaldības saskaras ar grūtībām resursu efektīvas pilsētvides politikas veidošanā, jo teritoriju stratēģijās definētās vajadzības un prioritātes ir atšķirīgas no ES Stratēģijā definētā, līdz ar to ES fondu investīciju piesaiste ir mazāk efektīva un iespējams nerisina nozīmīgākās pilsētu problēmas.

Lai pievērstu Eiropas iestāžu uzmanību vides pārvaldības un resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai, Rīgas pilsētas pašvaldība, iesaistot Rīgas plānošanas reģionu projekta ekspertu grupā sadarbībojas ar astoņu Eiropas valstu – Spānijas, Itālijas, Rumānijas, Polijas, Čehijas, Kipras, Francijas un Beļģijas, ES fondu atbalsta programmu vadošajām iestādēm un vietējām pašvaldībām Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros īsteno projektu “Resursu efektīvas pilsētvides politikas veidošana (EURE)“.

EURE projekta mērķis ir novērtēt līdzšinējo ERAF ieguldījumu resursu efektīvas pilsētvides politikas veidošanā, analizēt esošo atbalsta politiku, kā arī izstrādāt priekšlikumus ES fondu atbalsta programmu pilnveidošanai nākamajā ES fondu plānošanas periodā, lai efektīvāk risinātu pilsētām aktuālas problēmas atkritumu un ūdens apsaimniekošanas, ilgtspējīgas mobilitātes, degradēto teritoriju sakārtošanas, energoefektivitātēs uzlabošanas u.c. jomās, kā arī veicinātu pašvaldību sadarbību inovatīvu integrēto teritoriālo investīciju projektu īstenošanā.

Rīgas pilsētas pašvaldība EURE projekta ietvaros, iesaistot arī Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Rīgas plānošanas reģiona pārstāvjus, vēlas veicināt Rīgas pilsētas un Rīgas reģiona pašvaldību ciešāku mērķorientētu sadarbību.

Līdz šim EURE projektā ir notikuši divi starptautiski pasākumi un pieredzes apmaiņa Francijā un Itālijā, kuru laikā partneri un ekspertu grupa uzsāka darbu pie viena no pirmajiem EURE projekta rezultātiem – kopīga ziņojuma Eiropas Komisijai, kurā tiks identificēti šobrīd aktuālie pilsētu izaicinājumi pilsētvides politikas veidošanā un resursu efektivitātes uzlabošanā.

Nākamā EURE projekta partneru starptautiskā tikšanās norisināsies Rīgā š.g. 5.-6. maijā, kuras laikā Rīgas pārstāvji dalīsies ar savu pieredzi integrētu pilsētvides projektu īstenošanā. Pasākuma laikā notiks projektu demonstrēšana, kā arī tematiskie semināri par valsts un pilsētas līmeņa stratēģiskajiem plānošanas dokumentiem pilsētvides jomā, īpaši pieskaroties zaļo infrastruktūras risinājumu tematikai, kā arī tiks izvērtēta pieredze reģiona sadarbības modeļa izveidei pilsētvides projektu īstenošanas jomā.

Vairāk informācijas par EURE projektu:
https://www.rdpad.lv/portfolio/resursu-efektivas-pilsetvides-politikas-veidosana-eure/
https://www.interregeurope.eu/eure/

1 Patīk
1019 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts