Resursu efektīvas pilsētvides politikas veidošana (EURE)

Projekta mērķis

Veicināt zināšanu un labās prakses apmaiņu starp Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu atbalsta programmu vadošajām iestādēm un vietējām pašvaldībām (ieskaitot pašvaldību pārstāvniecības, asociācijas, u.tml.) par rīcībām, kas vērstas uz resursu efektīvas vides pārvaldības politikas izstrādi, vides pārvaldību pilnveidojot integrēti ar projektiem, kas tiek īstenoti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.1301/2013 (2013.gada 17.decembris) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi „Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.1080/2006 (turpmāk – Regula Nr.1301/2013) 7.panta 4.punkta ietvaros.
Projekta specifiskie mērķi ir vairot izpratni par politikas instrumentiem, ar kuriem tiek regulēta reģionālā asimetrija, jo īpaši, Eiropas periferiālajās pilsētās un nomaļajos reģionos; atbalstīt vietējās pārvaldes struktūras, uzlabojot to sniegumu vides pārvaldības un resursu efektivitātes jomās; Eiropas līmenī veicināt starpreģionu sadarbību starp pilsētu attīstības politikas ieinteresētajām pusēm, veidojot efektīvu sadarbību un pieredzes apmaiņu starp pilsētām.

Projekta apraksts

2014. – 2020.gada ES fondu plānošanas periodā Kohēzijas politikas pilsētu dimensija ir ievērojami pilnveidota, atzīstot pilsētu nozīmi stratēģijas „Eiropa 2020” ieviešanā. Saskaņā ar Regulas Nr.1301/2013 7.panta 4.punktu, dalībvalstīm ar vismaz 5% no tām pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma ieguldījumiem izaugsmei un nodarbinātības veicināšanai, ir jāatbalsta pilsētu ilgtspējīgas attīstības integrēto stratēģiju ieviešanu.
Atbalsta instrumenti ilgtspējīgas attīstības integrēto stratēģiju ieviešanai Eiropas pilsētās ir īpaši nozīmīgi pilsētvides kvalitātes pilnveidošanas un pilsētvides pārvaldības efektivitātes kontekstā. Vienlaikus joprojām ir augsts potenciāls pilnveidot šo instrumentu efektivitāti un sociāli ekonomisko atdevi, tādēļ projekts rosina veidot ciešāku sadarbību starp vietējām pašvaldībām, ES fondu atbalsta programmu vadošajām iestādēm u.c. publiskās pārvaldes institūcijām – ar kopīgu mērķi sekmēt zināšanu un labās prakses pārnesi pilsētvides vides monitoringa un vides pārvaldības pilnveidošanas jomās. Projekta ietvaros, visām iesaistītajām pusēm sadarbojoties, tiks izstrādāti vietējie rīcības plāni atbalsta instrumentu izstrādei un/vai pilnveidošanai Regulas Nr.1301/2013 7.panta 4.punkta ietvaros, kas vērsti uz resursu efektīvas vides pārvaldības veidošanu – atkritumu apsaimniekošanas, otrreizējās pārstrādes, pilsētvides ūdens kvalitātes pilnveidošanas, energoefektivitātes, aprites ekonomikas ieviešanas, u.c. jomās, veicinot atbalsta pieejamību arī tām pilsētvides teritorijām, kurās samazinās iedzīvotāju blīvums.

Projekta aktivitātes

• Esošo atbalsta instrumentu padziļināta analīze;
• Vietējā rīcības plāna izstrāde par atbalsta instrumentu pilnveidošanu Regulas Nr.1301/2013 7.panta 4.punkta ietvaros konkrētā, projekta partnera izvēlētā jomā;
• Pieredzes un labās prakses apmaiņa, apmācības un kapacitātes celšana;
• Komunikācijas aktivitātes un projekta rezultātu izplatīšana.

Projekta aktivitātes Rīgas pilsētas pašvaldībai:

• Izvērtēt iespējas darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4., 5. un 8.prioritāro virzienu un tiem pakārtoto specifisko atbalsta mērķu ietvaros palielināt atbalstu zaļās infrastruktūras risinājumu īstenošanai pilsētvidē.
• Dalīties pieredzē par integrētu teritoriālo investīciju ieviešanu pilsētā.

Projektā iesaistītās puses

Projekta vadošais partneris: Eixo, Dienvidspānijas pilsētu apvienība (Spānija)
Projekta īstenošanā iesaistītie partneri:

• Atlantijas loka pilsētu konference (Francija)
• Nodarbinātības veicināšanas aģentūras Dienviditālijas birojs ASEV (Itālija)
• Pilzenes pilsētas pašvaldība (Čehija)
• Nikozijas attīstības aģentūra (Kipra)
• Lubelskie reģiona vietējā pašvaldība (Polija)
• Alba Iuila pašvaldība (Rumānija)
• Rīgas pilsētas pašvaldība (Latvija)

Stratēģiskais partneris (eksperti):

ACR+, Pilsētu un reģionu asociācija ilgtspējīgai resursu pārvaldībai (Beļģija)

Izpildes termiņi

2019.gada 1. augusts – 2022.gada 31. jūlijs

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets EUR 1 533 753,00 .

Rīgas pilsētai paredzētais Projekta budžets: EUR 150 100,00, tajā skaitā Eiropas Savienības fonda finansējums 127 585,00 EUR.

Informācija par projektu:

https://www.interregeurope.eu/eure/

Kontaktinformācija:

Sintija Laugale – Volbaka,
Tālrunis: +371 6718107
E-pasts: sintija.laugale-volbaka@riga.lv

 

Katrīna Sudare  

Tālrunis: 67037341

E-pasts: katrina.sudare@riga.lv

 

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts