Tehniskās palīdzības projekts

tehnpr

Tehniskā palīdzība Rīgas pilsētas pašvaldības integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošana periodā.

Mērķis

Paaugstināt Rīgas pilsētas pašvaldības kapacitāti integrēto teritoriālo investīciju (ITI) projektu iesniegumu kvalitatīvai un efektīvai atlases nodrošināšanai Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020.gada plānošana periodā.

Projekta apraksts

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā republikas nozīmes pilsētas, t.sk. Rīgas pilsētas pašvaldība veic jaunu funkciju, nodrošinot deleģēšanas līgumā noteikto uzdevumu izpildi. Atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas 17.punktam tika slēgts deleģēšanas līgums ar republikas pilsētas pašvaldībām par ITI ieviešanu. Ievērojot minēto, projekta īstenošana nepieciešama deleģēšanas līgumā uzdoto funkciju izpildei un projektu iesniegumu atlases veikšanai. Rīgas pilsētas pašvaldības gadījumā deleģēta piecu ITI projektu iesniegumu specifisko atbalsta mērķu (SAM) atlase:

 • 4.2.2. SAM „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”;
 • 5.6.2. SAM „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”;
 • 8.1.2.1. pasākums „Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi nacionālas nozīmes attīstības centros”;
 • 8.1.3. SAM „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”;
 • 9.3.1.1. pasākums „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”.

Projekta aktivitātes

 • ES fondu ITI projektu iesniegumu atlase:
  1.1. Atlīdzība projekta īstenošanā iesaistītajam darbiniekam;
  1.2. ITI projektu iesniegumu atlases nodrošināšana;
 • Dalība mācībās, konferencēs, semināros, darba grupās, pieredzes apmaiņas un citos pasākumos;
 • Projekta vadības nodrošināšana – atlīdzības projekta vadības darbiniekam.

Izpildes termiņi

2016.-2018.gads

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets: EUR 48 666,00
ERAF līdzfinansējums: EUR 41 366,10
Valsts budžeta līdzfinansējums: EUR 7 299,90

Kontaktinformācija

Sintija Laugale-Volbaka
Tālrunis:+371 67181074
E-pasts: sintija.laugale-volbaka@riga.lv

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts