Rīgā uzsākts projekts plūdu draudu izpētei un novēršanai

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis darbu pie Eiropas Savienības LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana” īstenošanas. Projekta ietvaros paredzēts veikt detalizētu hidroloģisko procesu un to ietekmes izpēti galvaspilsētas teritorijā, izstrādāt plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, kā arī īstenot virkni citu aktivitāšu.

Tā kā pēdējos gados pasaulē arvien aktuālāks kļūst jautājums par klimata pārmaiņām, šī projekta mērķis ir savlaicīgi identificēt tos faktorus, kas nākotnē varētu ietekmēt Rīgas iedzīvotājus un ekonomiku, kā arī dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu. Turklāt, šāda projekta aktualitāti un nepieciešamību apliecina arī šajā pavasarī Latvijā piedzīvotie plūdi, kas pēc LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas aplēsēm Latvijas pašvaldībām ir radījuši zaudējumus vairāk nekā miljons latu apmērā.

Šis projekts ir unikāls gan Latvijas, gan Baltijas valstu mērogā, jo līdz šim līdzīgs projekts šajā reģionā nav realizēts. Paredzams, ka projekts kalpos kā pilotprojekts gan daudzām Latvijas reģionu, gan kaimiņvalstu pilsētu pašvaldībām, kuru teritorijas ir pakļautas plūdu riskam.

Būtiskākās projekta aktivitātes ir: hidroloģisko procesu un to ietekmes uz Rīgas teritoriju izpēte, ārvalstu pieredzes apkopošana par plānošanu un labāko praksi applūstošu teritoriju apsaimniekošanā, plūdu riska pārvaldības plāna Rīgas pilsētai izstrāde, metodoloģisko vadlīniju izstrāde teritoriālai plānošanai applūstošajās teritorijās un izglītojošo semināru Latvijas reģionu pašvaldību teritoriālplānotājiem organizēšana, kā arī sabiedrības informēšanas pasākumi.

Drīzumā projekta ietvaros tiks uzsākts darbs pie digitālā trīsdimensiju modeļa izstrādes visai Rīgas pilsētas teritorijai. Aktuāls digitāls trīsdimensiju modelis ar ūdenstilpnēm, reljefu, veģetāciju, ielām un esošo apbūvi ir nepieciešams hidroloģisko procesu (tostarp plūdu) izpētei un modelēšanai Rīgas pilsētas teritorijā. Datu iegūšanai tiks izmantota aero lāzerskenēšanas metode (pilsētas teritorijas skenēšana no lidmašīnas). Digitālie trīsdimensiju dati tiks izmantoti arī gaisa piesārņojuma un citu procesu analīzē, vērtējot Rīgas pilsētas telpiskās un funkcionālās struktūras attīstību.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šī projekta realizēšanai ir piesaistījis Eiropas Savienības finanšu instrumenta LIFE+ programmas līdzfinansējumu. Kopējās projekta izmaksas ir 662 240 EUR, no kuriem pusi līdzfinansē LIFE+ programma, bet pusi – Rīgas dome. Projekts tiks īstenots līdz 2012. gada novembrim.

LIFE programma ir Eiropas Savienības finanšu instruments, kas paredzēts dabas un vides aizsardzības jomas projektu atbalstam. Galvenais LIFE programmas mērķis ir sniegt ieguldījumu Eiropas Savienības vides politikas un likumdošanas izstrāde, papildināšana un īstenošana. LIFE programma ir uzsākta 1992. gadā un līdz šim programmas ietvaros ir līdzfinansēti jau 3104 projekti visā Eiropas Savienībā, vides aizsardzībā ieguldot ap 2,2 miljardiem Eiro. Patreizējā programmas fāze – LIFE+ – uzsākta 2007. gadā un tiks īstenota līdz 2013. gadam.

 

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

 

0 Patīk
1222 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts