Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izstrādās vadlīnijas apbūves un vides veidošanai Rīgā

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma (RTP) izstrādes ietvaros tiks veikts pētījums „Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras stiprināšanai”.

Pētījuma ietvaros paredzēts izvērtēt dzīvojamās apbūves teritoriju un mājokļu esošo situāciju un attīstības potenciālu, kā arī ar tiem saistītos ekonomiskos un sociālos procesus, lai izstrādātu mājokļa standartu, vadlīnijas un rekomendācijas dzīvojamās vides veidošanai un attīstībai, atbilstoši mūsdienu kvalitātes un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

„Dzīvojamo teritoriju attīstība Rīgā ir viens no aktuālākajiem ar pilsētvidi saistītajiem jautājumiem, tādēļ ir nepieciešams izvērtēt un aktualizēt mājokļa standartu, ņemot vērā mājokļu daudzveidību, kā arī, iekļaut nosacījumus mājoklim nepieciešamajai ārtelpai,” stāsta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Dzintars Balodis.

Pētījuma „Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras stiprināšanai” risinājumi tiks izmantoti Mājokļu attīstības tematiskajam plānojumam, kas ir viens no 11 tematiskajiem plānojumiem Rīgas teritorijas plānojuma pamatā. Katra tematiskā plānojuma izstrādē tiek ņemti vērā ne tikai veikto pētījumu rezultāti par dažādiem pilsētbūvnieciskiem jautājumiem, bet arī apkaimju sanāksmēs paustie iedzīvotāju viedokļi, normatīvais regulējums, ekspertu sagatavotas izpētes, stratēģiskie mērķi un ārvalstu pieredze, turklāt darbs pie visu tematisko plānojumu izstrādes noris paralēli.

Arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādātajā Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam uzsvērta nepieciešamība dažādot mājokļu piedāvājumu, sakārtojot esošo potenciālu, nevis palielināt jaunu projektu apjomu, nerēķinoties ar iedzīvotāju skaitu un prognozēm. Šobrīd privātmāju, mazstāvu, daudzdzīvokļu māju un rindu māju piedāvājums ir ierobežots, tādēļ iedzīvotāji dodas to meklēt Pierīgā, taču ir iespējas arī Rīgas teritorijā – gan pie Daugavas Rumbulā un Dārziņos, gan pie Juglas ezera un Ķīšezera apkārtnē, kā arī citās vietās, respektējot dabas klātbūtni un ainavas kvalitāti, veidot jaunus mājokļus, skaidro Dz.Balodis.

Kopš šobrīd spēkā esošā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes ir mainījusies virkne normatīvo aktu, ir pieņemti MK 22.05.2013. noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas nosaka prasības teritorijas plānojuma sastāvam, tajā skaitā jautājumos, kas saistīti ar funkcionālo zonu noteikšanu un dzīvojamām teritorijām. Jaunais RTP tiks izstrādāts atbilstoši šiem noteikumiem un to prasības kalpo kā normatīvais ietvars šī pētījuma izstrādei, ar kura rezultātiem būs iespējams iepazīties 2014.gada nogalē.

Galerija:

0 Patīk
1892 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts