Saņemtie jautājumi

Sniegtās atbildes

Atbilstoši nolikuma 4.4 punktam “Piedāvājums ir jāiesniedz latviešu un angļu valodās”, vai ir iespējams to iesniegt tikai angļu valodā? Precizējums nolikuma angļu versijā. Pareizā redakcija ir „The Proposal must be submitted in Latvian or English”.
Vai stāvu skaits, kas norādīts dokumentā “RCNC-3-M4.pdf” ir saistošs, vai arī mēs varam piedāvāt arī atšķirīgu stāvu skaitu? Dokumentā “RCNC-3-M4.pdf” norādītais stāvu skaits nav saistošs, bet ir informatīvs.
Vai dokumentā RCNC-3-M4.pdf  “ielu sarkanās līnijas” ir saistošas, vai mēs varam ieteikt jaunu priekšlikumu par “ielu sarkanajām līnijām”? Failos RCNC-3-M3 (Rīgas teritorijas plānojums 2006. – 2018.gadam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”) un RCNC-3-M4 (Rīgas teritorijas plānojums 2006. – 2018.gadam „Apbūves stāvu skaita plāns”) attēlotās sarkanās līnijas Konkursa teritorijā nav saistošas, bet saistoši ir failos RCNC-2-M20 un RCNC-2-M21 attēlotie transporta pamatrisinājumi.
Vai tiešām dokumentā RCNC-3-M4.pdf  viss iekrāsotais baltā krāsā izmantojams ielām, vai arī mēs varam ierosināt samazināt ielām atvēlēto vietu? Failos RCNC-3-M3 (Rīgas teritorijas plānojums 2006. – 2018.gadam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”) un RCNC-3-M4 (Rīgas teritorijas plānojums 2006. – 2018.gadam „Apbūves stāvu skaita plāns”) attēloto ielu teritoriju Konkursa teritorijā var samazināt atbilstoši transporta pamatrisinājumam, kas attēlots failos RCNC-2-M20 (Satiksmes organizācijas shēma uz 2012.gadu) un RCNC-2-M21 (Vienības gatves garenprofils).
Vai konkursa dalībniekam ir jāreģistrējas jūsu interneta mājas lapā, lai saņemtu atļauju piedalīties konkursā? Šis jautājums mums ir svarīgs tāpēc, ka mēs domājam veidot kopīgu projektu, bet pagaidām esam reģistrējušies kā viens uzņēmums. Piegādātāju apvienības var iesniegt piedāvājumus vai pieteikties par kandidātiem. Pasūtītājs nav tiesīgs izvirzīt prasību šīm apvienībām organizēties noteiktā juridiskā statusā, lai tās kā pretendents iesniegtu piedāvājumu vai kā kandidāts — pieteikumu par piedalīšanos iepirkuma procedūrā. Tomēr pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
Reģistrācijas apliecība mūsu izcelsmes valstī ir tikai viens dokuments. Tāpēc mēs varam iesniegt tikai to. Jā varat, saskaņā ar nolikuma punktu  4.1.2.2.jāiesniedz  Reģistrācijas apliecības kopija saskaņā ar Nolikuma 3.1.1. un 3.1.2. punktiem.
3.1.1. Ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām vai vairāku juridisko personu izveidotām pilnsabiedrībām Latvijas uzņēmumu reģistrā jāreģistrē sava filiāle atbilstoši LR Komerclikuma 25.pantam. Tas neattiecas uz Pretendentiem, kuru uzņēmumi reģistrēti Eiropas Savienībā un valstīs, kuras uzņemtas Pasaules Tirdzniecības organizācijā un punktā.
3.1.2. Fiziskas personas var piedalīties Konkursā, ja tām ir individuālā darba veicēja reģistrācijas apliecība vai līdzvērtīgs dokuments, kas izdots Pretendenta valstī.
Vai Jums ir nepieciešams papildu apstiprinājums no arhitektu kameras? Jā saskaņā ar nolikuma punktu 4.1.2.3. Dokumenta, kas dod tiesības nodarboties ar arhitekta praksi savā valstī, apliecināta kopija saskaņā ar Nolikuma 4.3. punktu.
Vai vadoties pēc nolikuma 4.3. punktu: “4.1.2.2. un 4.1.2.3. punktos minētais dokuments/-i jāapzīmē ar uzrakstu ‘KOPIJA’ un ‘KOPIJA PAREIZA”. Un kam tie ir jāparaksta? Vadoties pēc Latvijas Republikas  Ministru kabineta 23.04.1996. noteikumiem Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” un saskaņā ar nolikuma punktu:
4.3.1. Kopijas apliecinājums nozīmē:
– lapas augšējā labajā stūrī jābūt uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”
– tās pašas lapas (ja kopija ir uz vienas lapas) apakšējā daļā (parakstu zonā) jābūt apliecinājuma uzrakstam „KOPIJA PAREIZA”;
– zem apliecinājuma uzraksta jābūt komercdarbības vadītāja vai pilnvarotās amatpersonas pilnam amata nosaukumam, parakstam un paraksta atšifrējumam, vietas nosaukumam, datumam un zīmoga nospiedumam.
Iesniedzot piedāvājumu  metu konkursam, dokumentus paraksta  komercdarbības vadītājs vai cita pilnvarota amatpersona.
Konkursa nolikuma 5. punktā (5.1.4. – 5.1.5.) ir teikts:
Rīgas domes administratīvā kompleksa un valsts institūciju administratīvo ēku kompleksa stāvu plānus, raksturīgos griezumus un fasāžu zīmējumus jāattēlo mērogā 1:250. Abu ēku kopējais apbūves laukums sastāda aptuveni 150,000m². Taču nav dota nekāda papildu informācija par programmu, funkcijām, darbinieku skaitu vienā birojā, drošības apsvērumiem, pirmā stāva telpām un citām papildu prasībām ēkām.
Vai mērogs ir pareizs (arī ņemot vērā plānu izmērus) un kādu informāciju Jūs varētu sniegt par ēkas funkcijām?
Nolikuma 5.1.4. un 5.1.5. punktā norādītā prasība par Rīgas domes un valsts institūciju administratīvā kompleksa ēku stāvu plānu, fasāžu un raksturīgo griezumu risinājumu attēlošanu M 1:250 ir pareiza. Rīgas domes un valsts institūciju administratīvā kompleksa ēkām attēlojami pazemes stāva vai stāvu plāni, pirmā stāva plāns un vismaz viens raksturīgais stāva plāns pēc Pretendenta izvēles.

Saskaņā ar Konkursa uzdevumā (fails RCNC-3-Pr1.pdf) noteikto Konkursa teritorijas attīstības programmu, publiskās infrastruktūras attīstību un autostāvvietu izveidi:
1. Rīgas domes administratīvajā kompleksā jāparedz A klases biroju ēkām atbilstošas telpas pašvaldības nozaru departamentiem un iestādēm (kopā 2300 darbinieki), kuras nodrošinās lielāko pašvaldības pakalpojumu daļu. Rīgas domes administratīvajā kompleksā jāparedz telpas klientu apkalpošanai (aptuveni 10 000 cilvēki mēnesī), kurās izvietojamas klientu rindas uzskaites iekārtas un nodrošināmas auto stāvvietas klientiem.
2.Valsts institūcijām piemērotajā administratīvo ēku kompleksā jāparedz A klases biroju ēkām atbilstošas telpas. Paredzēto telpu potenciālie lietotāji un telpu programma šobrīd nav precīzi zināma.

Rīgas domes un valsts administratīvā kompleksā paredzamo A klases biroju ēku pamat kritēriji:
1. Ērta piekļūšana un transporta infrastruktūra;
2. Efektīvs atklāta stāva plānojums (konstrukcija ar nesošām kolonnām);
3. Zuduma faktors – stāva lietderīgās(Lietderīgā platība ietver koplietošanas telpas (WC, dušas, tualetes, kāpnes, koridori, rezerves izejas, lifti, saimniecības telpas, biroja tehnikas (kopētāji) u.tml. telpas) un atklāta plānojuma biroja darba vietas, atsevišķus darba kabinetus un citas darba telpas) un izmantojamās (atklātā plānojuma biroju darba vietas, atsevišķi darba kabineti un citas darba telpas) platības attiecība nav lielāka par 13%;
4. Augstas kvalitātes apdare fasādei un koplietošanas telpām (nodilumizturīgas, viegli un ērti kopjamas); mūsdienīgas ēkas inženiersistēmas; BMS (ēkas vadības sistēma);
5. Moderni augstas kvalitātes logi un to racionāls izvietojums;
6. Piekargriesti;
7. Stāva dziļums no loga līdz logam ne vairāk kā 18-20 m;
8. Vidējais attālums no grīdas līdz piekargriestiem 2,7 metri;
9. Ne mazāk kā divu cauruļu kondicionēšanas sistēma vai tai atbilstošs analogs;
10. Mūsdienīgi lifti ar gaidīšanas periodu ne ilgāku par 30 sekundēm;
11. Mūsdienīgas drošības un kontroles sistēmas iekļūšanai ēkā;
12. Darbinieku kafejnīcas/ēdnīcas un citu ērtību piedāvājums;
13. Cilvēkiem ar speciālām vajadzībām nodrošināma ērta, droša un vienkārša piekļūšana ieejas mezglā, liftā.

Sliežu ceļi līdz dzelzceļa muzejam ir jāsaglabā – kāds ir minimālais saglabājamo sliežu ceļu skaits?

 

Saskaņā ar failā „RCNC-2-M9.pdf” norādīto saglabājami pielikuma failā https://www.rdpad.lv/uploads/dzc.jpg

attēlotie sliežu ceļi – 15.,17., 17a un 18., kas savieno Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju ar Torņakalna staciju. Sliežu ceļu numurus skatīt faila „dzc.jpg” rasējuma kreisajā pusē pie attēlotajām sliedēm.

 

Vai Rīgas attīstības plāns ir saistošs attiecībā uz stāvu skaitu konkursa teritorijā (4 respektīvi 7-9) vai arī svarīgākās ēkas, piemēram, Rīgas domes un valsts institūciju celtnes, ir iespējams projektēt augstākas?

 

Rīgas teritorijas plānojums Konkursa teritorijā attiecībā uz stāvu skaitu nav saistošs, bet ir informatīvs.

Ēkas ir iespējams projektēt augstākas, attiecīgi to pamatojot ar Jaunā Rīgas centra, t.sk. Rīgas domes un valsts administratīvā kompleksa, arhitektoniski telpisko kompozīciju.

Ēku kompleksa arhitektoniski telpiskā kompozīcija ir jāveido kontekstā ar:

1. Rīgas pilsētas perspektīvo plānojuma struktūru un tās telpiskās kompozīcijas pamatnosacījumiem (skatīt failu „RCNC-1-M3.pdf”);

2. Daugavas kreisā krasta silueta kompozīcijas projektu (skatīt failu „RCNC-1-M31.pdf”) un tajā norādīto stāvu skaitu, kur augstākais atļautais apbūves augstums ir noteikts Ķīpsalas dienvidu daļā līdz 121 m augstumam.

Ieteicamais Jaunā Rīgas centra, t.sk. Rīgas domes un valsts administratīvā kompleksa, apbūves kompleksa augstākais apbūves augstums (akcents) paredzams līdz 12 stāviem.

Jaunā Rīgas centra, t.sk. Rīgas domes un valsts administratīvā kompleksa, ēku savstarpējo izvietojumu organizēt tā, lai saglabātu skatu uz Vecrīgu no:

1. Konkursa apskatāmās (izpētes) teritorijas un Konkursa teritorijas nozīmīgiem publiskās ārtelpas skatu punktiem (skatīt failus „RCNC-3-P3.jpg”, „RCNC-3-P4.jpg”, „RCNC-3-P7.jpg”, „RCNC-3-P8.jpg”, „RCNC-3-P9.jpg”, „RCNC-3-P10.jpg”, „RCNC-3-P11.jpg”, „RCNC-3-P12.jpg”), t.sk. Arkādijas parka;

2. Konkursa teritorijā plānotajiem (iespējamiem) publiski nozīmīgiem skatu punktiem

Vai trolejbusu parka nākotnes plāni joprojām saistāmi ar šo teritoriju? Vai ir pieļaujama šīs teritorijas zonējuma maiņa, kā arī iekļauj šo teritoriju, koriģējot projektējamās sarkanās līnijas, attīstības vīzijā? Šis jautājums ir attiecināms arī uz citām tehniskajām teritorijām. Saskaņā ar Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju Konkursa apskatāmās (izpētes) teritorijā esošo 2.trolejbusu parku (zemes gabals starp Jelgavas ielu, Buru ielas turpinājumu, Vienības gatvi un Bieķensalas ielas turpinājumu) nav plānots pārvietot uz citu pilsētas teritoriju.
Teritorijas zonējuma maiņa ir pieļaujama tikai Konkursa teritorijā.
Cik noprotu, dzelzceļa atzars uz muzeju ir paredzēts tikai muzeja vajadzībām. Vai iespējams šo teritoriju veidot publiski pieejamu un ja nepieciešams mainīt sliežu izvietojumu, saglabājot to skaitu? Sliežu ceļa atzaru no dzelzceļa līnijas Rīga (pasažieru stacija)–Jelgava un Torņakalns–Tukums uz Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju pēc Torņakalna preču stacijas likvidēšanas paredzēts lietot tikai muzeja vajadzībām. Līdz muzeja teritorijai jāplāno vismaz viens ienākošais sliežu ceļš, kas muzeja teritorijā sazarojas četros sliežu ceļos. Muzejam tā teritorijā nepieciešams esošais sliežu ceļu skaits un garums esošajā novietojumā (skatīt failā „dzc.jpg” https://www.rdpad.lv/uploads/dzc.jpg).
Muzeja teritoriju paredzēt publiski pieejamu, bet, lai nodrošinātu teritorijas un tajā esošo eksponātu – lokomotīvju un vagonu apsardzi, tai jābūt norobežotai.
Vai ir iespējams iegūt aplūkojamās teritorijas, kā arī nākotnes vīziju un Vecrīgas modeli? Domāju ka daudziem konkursa dalībniekiem noderētu pārliecināties par savu objektu saderību ar Rīgas panorāmu, kā arī piedāvāt skatu punktus uz Vecrīgas siluetu. Fails „modelis.dwg” (skatīt https://www.rdpad.lv/uploads/modelis.dwg) satur trīsdimensiju esošo ēku shematiskus apjomus *.dwg formātā teritorijā starp K.Valdemāra ielu, Basteja bulvāri, Aspazijas bulvāri, 13. janvāra ielu, Gogoļa ielu, Puškina ielu, Laivu ielu, Buru ielu, Jelgavas ielu un tās turpinājumu līdz Raņķa dambim, Āzeni. Tā kā plānotais Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas apjoms būtiski ietekmē iespējamos skatus uz Vecrīgas panorāmu, failā „lnb.dwg” (skatīt https://www.rdpad.lv/uploads/lnb.dwg)  ietverts trīsdimensiju bibliotēkas ēkas shematisks apjoms.

Ņemot vērā, ka Pasūtītāja rīcībā nav informācijas par visiem jaunbūvējamiem objektiem šajā teritorijā un Daugavas kreisā krasta silueta koncepcija ir izstrādes stadijā, trīsdimensionālu plānoto ēku apjomus nevaram izsniegt.

Piezīme:
Atgādinām, ka, lai nodrošinātu vienotu pieeju Pretendentu iesniegto Metu vērtēšanā, Pilsētbūvniecības un arhitektūras apbūves iecere attēlojama perspektīvajos skatos, ne mazāk kā no trijām raksturīgajām skatu perspektīvām no Āgenskalna līča puses, no Mūkusalas ielas (Salu tilta) puses un no Vienības gatves (skat. Nolikuma 1.pielikuma failus: „RCNC-3-M5.jpg.; RCNC-3-M6.jpg. RCNC-3-M7.jpg.”), dodot atsauci uz izvēlētajiem rakursiem.

Vai ir pieejams teritorijas topogrāfiskais plāns ar augstuma atzīmēm? Konkursa teritorijā esošās augstuma atzīmes skatīt failā „augstumi.dwg” (skatīt failu – https://www.rdpad.lv/uploads/augstumi.dwg).
Vai šos sliežu ceļus izmanto vienīgi tāliem starppilsētu pārvadājumiem vai šeit notiek arī piepilsētas vilcienu satiksme? Dzelzceļa līnijas Rīga (pasažieru stacija)–Jelgava un Torņakalns–Tukums sliežu ceļus izmanto gan piepilsētas, gan starppilsētu pārvadājumiem (skatīt informāciju failā „RCNC-3-Pr1.pdf” Pilsētvides īpatnības un ģeoloģiskais raksturojums).
Cik gari peroni būs nepieciešami jaunajai Torņakalna stacijai? Pasūtītāja rīcībā nav informācija par nepieciešamo peronu garumu.
Cik daudz sliežu ceļu/peronu vajadzēs dzelzceļa stacijai un cik tieši sliežu ceļu ir jāsaglabā no pašlaik teritorijā esošajiem sliežu ceļiem? Pasūtītāja rīcībā nav informācija par nepieciešamo sliežu ceļu vai peronu skaitu un cik tieši sliežu ceļu ir jāsaglabā no pašlaik teritorijā esošajiem sliežu ceļiem. Torņakalna stacijas sliežu ceļi un peroni izvietojami failā „RCNC-3-M2.jpg” attēlotajā dzelzceļa teritorijā.
Vai 121 m kā maksimālais augstums ir saistošs nosacījums vai arī ir iespējams pārsniegt šo augstumu? Augstākais atļautais apbūves augstums Ķīpsalas dienvidu daļā ir noteikts līdz 121 m augstumam un ir saistošs attiecīgajā teritorijā
RCNC-3-Pr1, 3.lpp. – 9.punkts. Saskaņā ar konkursa nolikumu mums ir Rīgas domes kompleksa vajadzībām jānodrošina 52,200 m2 un 100,000 m2 citām ministrijas ēkām. Vai Jūs lūdzu neprecizētu, vai dzīvojamai funkcijai paredzētie 30% tiks aprēķināti no abu minēto skaitļu kopējās summas (152,200 m2), tādējādi kopā veidojot aptuveni 197,600 m2? Dzīvojamās funkcijas īpatsvars Konkursa teritorijā aprēķināms no kopējās Konkursa teritorijā paredzētās stāvu platības (zemes gabala kapitālās apbūves visu stāvu, izņemot pagrabstāvus, platību summa. Stāva platība ir platība, ko ierobežo ēkas ārējā kontūra, ietverot ēkas iekšējās un ārējās sienas), ieskaitot visus Konkursa attīstības programmā iekļautos objektus.
RCNC-2M22, 1.lpp. – 3.punkts. Vai Jūs lūdzu neprecizētu atrašanās vietu “Mūkusalas ielas un Vienības gatves krustojums”; mēs nevaram atrast šādu krustojumu. Skatīt failu https://www.rdpad.lv/uploads/vienibas_mukusalas.pdf
5.punktā. Vai Jūs lūdzu nepaskaidrotu tuvāk, kas ir domāts ar apzīmējumu (scaffold bridge) “estakāde”? Estakāde – ir domāts uzbērums starp atbalstsienām līdz kamēr sākas satiksmes pārvads. Failā https://www.rdpad.lv/uploads/estakade.pdf norādītas vietas, kur paredzēts veidot atbalstsienas.
RCNC-2-M10 Vai Jūs nepaskaidrotu, cik tālu pašlaik ir attīstība Valguma ielā? Vai mums ir jāņem vērā nolikumā parādītie priekšlikumi un jāsaglabā esošās ēkas un tās, kas ir redzamas priekšlikumos? Valguma ielas 4 projekts ir projektēšanas stadijā. Saskaņā ar Rīgas pilsētas Būvvaldes izsniegtajiem noteikumiem gar Valguma ielu nav atļauta 6 stāvu apjoma būvniecība, līdz ar to projektēšanas skiču stadijā ir mainījušies apjomi – gar Valguma ielu būs 5 stāvu apjoms, aiz tā, pagalma dziļumā, attiecīgi 4 un 3 stāvu apjomi.
Plāns RCNC-3-M3 “Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”: Vai Jūs neprecizētu, vai plānā norādītās teritorijas, kas paredzētas citiem izmantošanas veidiem, ir saistošas? Failā „RCNC-3-M3.pdf” (Rīgas teritorijas plānojums 2006. – 2018.gadam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”) attēlotās plānotās (atļautās) izmantošanas Konkursa teritorijā nav saistošas, bet ir saistošas Konkursa apskatāmajā (izpētes) teritorijā.
Kas attiecas uz Park & Ride sistēmu uz ziemeļiem no dzelzceļa – kurš ceļš vai ceļi ir jānosaka par galvenajiem/savienojošajiem? Kā savienojošos ceļus, kas nodrošina Park&Ride apkalpošanu Konkursa teritorijas daļā no dzelzceļa uz ziemeļiem, atkarībā no tā novietojuma teritorijā, var paredzēt Uzvaras bulvāri, Ojāra Vācieša ielu un/vai Akmeņu ielas turpinājumu, kā arī Pretendents var piedāvāt savu risinājumu, attiecīgi to pamatojot.
1.jautājums – Lūdzam detalizēt transporta mezglu, kur Slokas iela un Raņķa dambis krusto Uzvaras bulvāri un šķērsojot projektējamo teritoriju un dzelzceļu, pieslēdzas Jelgavas ielai un Vienības gatvei

2. jautājums – Vai būtu iespējams saņemt izplānotos ceļu rasējumus tādā detalizācijas pakāpē, kāda redzama failos https://www.rdpad.lv/uploads/vienibas_mukusalas.pdf un https://www.rdpad.lv/uploads/estakade.pdf VISAI konkursa teritorijai? (vēlams .cad formātā)

1.jautājums un 2.jautājums – Detalizēts transporta plūsmu risinājums visai Konkursa teritorijai, t.sk. mezglam, kur Slokas iela un Raņķa dambis krusto Uzvaras bulvāri un, šķērsojot Konkursa teritoriju un dzelzceļu, pieslēdzas Jelgavas ielai un Vienības gatvei, tiks izstrādāts detālplānojuma ietvaros pēc Konkursa noslēguma rezultātiem. Pretendentiem izstrādājot Metu, jāņem vērā tikai failos „RCNC-2-M20.pdf” un „RCNC-2-M20.dxf” norādītie transporta satiksmes organizācijas shēmas konceptuālie risinājumi, tos integrējot pilsētbūvniecības un arhitektūras apbūves iecerē un piedāvājot savu detalizēto transporta plūsmu risinājuma priekšlikumu. Pielikuma failos „Vienibas_Mukusalas.pdf” un „estakade.pdf” attēlotā informācija attiecas tikai uz konkrēto Pretendenta uzdoto jautājumu un tajos attēlotie transporta risinājumi nav saistoši un iespējams mainīsies.
3.jautājums – Mums nav skaidrs, vai jaunais ceļš, kas savieno Vienības gatvi un Raņķa dambi, ir tunelis starp diviem dažādiem (pasažieru vilcienu un muzeja) sliežu ceļiem? Cik garam jābūt apakšzemes ceļam vai arī tas paliek mūsu ziņā? 3.jautājums – Ceļš, kas savieno Vienības gatvi un Raņķa dambi, ir tunelis starp diviem dažādiem (pasažieru vilcienu un muzeja) sliežu ceļiem, kura garums atkarīgs no Pretendenta izstrādātās pilsētbūvniecības un arhitektūras apbūves ieceres un detalizētā transporta plūsmu risinājuma priekšlikuma.
4.jautājums – Cik saprotams, savienojums starp Bāriņu ielu un Zemgales tiltu būs tilts, kas šķērsos dzelzceļu un Vienības gatvi. Vai tā tas ir? 4.jautājums – Savienojums risinājums starp Bāriņu ielu un Zemgales tiltu jāveido saskaņā ar Pretendenta izstrādāto pilsētbūvniecības un arhitektūras apbūves ieceri un detalizēto transporta plūsmu risinājuma priekšlikumu.
Vai būtu iespējams saņemt aerofoto bez teritorijas iezīmējuma – skats no Vecrīgas uz Uzvaras pieminekli, tā, ka Akmens tilts būtu ievirzīts centrā (skatīt pielikumu). Pie konkursa materiāliem šādu skata punktu neatradu. Lai nodrošinātu vienotu pieeju Pretendentu iesniegto Metu vērtēšanā, Pilsētbūvniecības un arhitektūras apbūves iecere attēlojama perspektīvajos skatos, ne mazāk kā no trijām raksturīgajām skatu perspektīvām no Āgenskalna līča puses, no Mūkusalas ielas (Salu tilta) puses un no Vienības gatves (skat. Nolikuma 1.pielikuma failus: „RCNC-3-M5.jpg.; RCNC-3-M6.jpg. RCNC-3-M7.jpg.”), dodot atsauci uz izvēlētajiem rakursiem.
Lūdzam Jūs paskaidrot, kā saprotams metu konkursa „Jaunā Rīgas centra Torņakalnā, Rīgas domes un valsts administratīvā kompleksa pilsētbūvnieciskā vīzija” nolikuma 3.2.punktā minētais: „izpildīts līdzīga rakstura projekta pasūtījums“! („Pretendentam pēdējo piecu gadu laikā ir jābūt izpildītam vismaz vienam līdzīga rakstura projekta pasūtījumam (piemēram, sabiedriski nozīmīgas būves, daudzfunkcionālas būves, pilsētas kvartāla teritorijas attīstības komplekss risinājums u.c.”). Pretendentam pēdējo piecu gadu laikā ir jābūt projektētam vai realizētam, vismaz vienam līdzīga rakstura projekta pasūtījumam (piemēram, sabiedriski nozīmīgas būves, daudzfunkcionālas būves, pilsētas kvartāla teritorijas attīstības komplekss risinājums vai detālplānojums, u.c.).
Vai Jūs, lūdzu, nepaskaidrotu sekojošo:
Konkursa nolikums, 3.pielikums, 15.lpp. – Meta tehnisko specifikāciju tabula
1.1. Funkcionālā zonējuma platība: vai tas attiecas uz ‘kvartāla’ platību/ēkas platību?
1.5. Apbūves intensitāte: vai Jūs nepaskaidrotu tuvāk, ko nozīmē šī prasība?
Paskaidrojam, ka Konkursa nolikuma 3.pielikumā ”Meta tehnisko specifikāciju tabula” 1.1. punktā funkcionālā zonējuma platība attiecas uz Projekta teritorijā ietilpstošo kvartālu platību, bet 1.5. punktā apbūves intensitāti aprēķina saskaņā ar Konkursa nolikuma 1.pielikuma failā RCNC-3-Pr2.pdf „Terminu kopsavilkums un to skaidrojumi” noteikto – apbūves intensitāte ir stāvu platības procents no zemes gabala platības, t.i. apbūves intensitāti (I) aprēķina ar šādu formulu:
S x 100
I = ———- % , kur S – stāvu platība, Z – zemes gabala platība.
Z

 

 Questions received

 Answers to questions received

According to point 4.4 of the Brief “the proposal must be submitted in Latvian and in English”, is it possible to submit only in English? Clarification to the English version of the Brief. The correct wording is: “The Proposal must be submitted in Latvian or English
Is the number of stories given in the document „RCNC-3-M4.pdf“ binding, or can we suggest a different number of stories as well? In the file RCNC-30M4 mentioned number of floors is informative, but not binding.
Is the “street red line” in the document RCNC-3-M4.pdf  binding, or can we suggest a new proposal for the “street red line”? The street lines in the Competition Site marked in files RCNC-3-M3 (Riga Spatial Plan for 2006-2018 “Planned (Permitted) Use of the Territory”) and RCNC-3-M4 (Riga Spatial Plan for 2006-2018 “Plan for the Number of Floors” are not binding but basic transport solutions represented in files RCNC-2-M20 and RCNC-2-M21are binding.
Is really all the white space in the document RCNC-3-M4.pdf  used for roads, or can we suggest less space for the roads? The territory of streets in the Competition Site represented in files RCNC-3-M3 (Riga Spatial Plan for 2006-2018 “Planned (Permitted) Use of the Territory”) and RCNC-3-M4 (Riga Spatial Plan for 2006-2018 “Plan for the Number of Floors”) may be reduced in accordance with the basic transport solutions that are shown in files RCNC-2-M20 (Traffic Organisation Scheme for 2012) and RCNC-2-M21 (Profile of Vienības Gatve).
Does a competitor have to register on your homepage in order to be permitted to participate? Background for this question is that we are thinking to make a joint venture and are only registered with one party, yet? Partnerships of suppliers can submit proposals or apply as candidates. The Commissioner has no right to set a requirement to these partnerships to be organised in a certain legal status in order to submit their proposals as applicants or candidates – an application for participation in the procurement procedure. However, the Commissioner may require the partnership, with whom the decision is made to conclude the agreement, to be established according to a certain legal status if it necessary for successful performance of provisions under the agreement.
The registration certificate is only one document in our country. So we can only submit this one? Yes, you can. According to Clause 4.1.2.2 of the Brief a copy of the registration certificate must be submitted in accordance with Clauses 3.1.1 and 3.1.2 of the Brief.
3.1.1. The legal persons or general partnerships established by several legal persons registered in any foreign country must register their subsidiary in the Latvian Enterprise Register in accordance with Article 25 of the Commercial Law of the Republic of Latvia. This regulation does not extend to the Competitors whose companies are registered in the EU member states and in the states that are members of the World Trade Organisation.
3.1.2. Physical persons may take part in the Competition if they have a registration certificate of a self-employed person or equivalent document issued in Competitor’s country.
Do you need any extra confirmation from the Chamber of Architects? Question 3. Yes, according to Clause 4.1.2.3 of the Competition Brief “a certified copy of the document giving a right to architect’s practice in the country where the Competitor is registered according to Clause 4.3 of the Brief.
Should the document(s) referred to Clauses 4.1.2.2 and 4.1.2.3 be labelled “COPY” and “COPY CORRECT according to Clause 4.3 of the Brief? And who has to sign it? On the basis of Regulations No.154 of the Cabinet of Ministers of 23.04.1996 “Regulations on Drafting and Processing of Documents” and in accordance with Clause 4.3.1 of the Brief:
‘The certification of the copy shall mean:
– a caption “COPY” in capital letters shall be indicated in the right upper corner of the sheet;”
– at the bottom (in signature area) of the same sheet (if the copy is on one sheet) a confirmation “COPY CORRECT” shall appear;
– a full title of the position, a signature, a transcript of the signature of a director of a commercial entity or an authorised person, the name of the place, the date and the seal shall appear under the confirmation.
Submitting a proposal for the sketch competition the documents are signed by the director of the commercial entity or another authorised person.
The competition brief says in point 5 (5.1.4. – 5.1.5.):
floor plans, sections and façade drawings of the Riga City Council and the public administrative building in scale 1:250. together both of the buildings measure an area of about 150.000m². but there is no further information about programm, functions, employees per device, security reasons, groundfloor areas, further demands, etc of the buildings.
is the scale correct (also in terms of the size of plans) and what information can be given about the functions of the buildings?
The requirement set out in Clauses 5.1.4 and 5.1.5 of the Brief that the floor plans, elevations and characteristic sections of the administrative complex of the Riga City Council and public institutions should be in scale 1:250 is correct. The Competitor should show plans of the basement floor or floors, the ground floor and at least one characteristic floor plan of the administrative complex of the Riga City Council and public institutions which may be freely chosen by the Competitor.

According to Development Programme for the Competition Site, Development of Public Infrastructure and Parking Spaces (file RCNC-3-Pr1.pdf) determined in the Competition Assignment:
1. The Riga City Council administrative complex should include premises appropriate for A-class offices for municipal departments and institutions (altogether 2,300 employees) which would provide the largest part of municipal services. The Riga City Council administrative complex should include premises for customer service (about 10,000 people a month) which would be equipped with client accounting devices, there should also be parking spaces for clients.
2. In the complex of administrative buildings for the public institutions there should be premises suitable for A-class offices. For the time being the potential users of these premises and the programme of premises are not specified.

Basic criteria for the A-class office building to be designed in the Riga City Council and public administrative complex:
1. Convenient access and transport infrastructure;
2. Efficient layout of open floor (construction with carrying columns);
3. Loss factor – the proportion of useful (the useful area includes shared-use premises (WCs, showers, stairways, passages, emergency exits, lifts, technical maintenance premises, rooms for office equipment (copying machines) etc.) and office spaces of open layout, separate office rooms and other work spaces;) and usable areas (office spaces of open layout, separate office rooms and other work spaces) does not exceed 13%;
4. High quality finish for the façade and shared-use premises (abrasion-resistant and easy-to-maintain); modern engineering systems of the building and BMS (building management system);
5. Modern high-quality windows and their rational arrangement;
6. Suspended ceiling;
7. The depth of the floor from the window to the window not more than 18-20m;
8. The average height from the floor to the suspended ceiling 2.7m;
9. Not less than a two-pipe conditioning system or an appropriate analogue;
10. Modern lifts with the waiting period not exceeding 30 seconds;
11. Modern safety and control systems for entry into the building;
12. Cafes/ canteens for employees and other amenities;
13. Convenient, safe and easy access to the entrance, lifts for people with special needs.

Railway tracks to the railway museum should be preserved – How many railway tracks have to be preserved as a minimum amount?

 

According to the information in file “RCNC-2-M9.pdf” the railway tracks 15,17, 17a and18 connecting the Latvian Railway Museum and Torņakalns Station that are indicated in the attached file https://www.rdpad.lv/uploads/dzc.jpg

 must be preserved. See the numbers of railway tracks on the left side at the tracks in the drawing of the file “dzc.jpg

 

Is the ‘Riga Spatial Plan’ binding in terms of maximum numbers of stories in the competition area (4 resp. 7-9) or is it possible to design higher buildings for important structures like the ‘Riga City Council’ and public institutions?

 

Requirements of the Riga Spatial Plan regarding the number of floors in the Competition Site are not binding but informative.

The buildings may be designed higher but it should be justified by the architecturally spatial composition of the New Centre of Riga, incl. the Riga City Council and public administrative complex.

The architecturally spatial composition of the building complex must take into account:

the prospective planning structure of Riga City and basic requirements of its spatial composition (see file “RCNC-1-M3.pdf”);

the silhouette concept for the left bank of the Daugava (see file “RCNC-1-M31.pdf”) and the number of floors indicated in it where the highest permitted height of buildings is 121m in the southern end of Ķīpsala.

It is recommended that the maximum height (accent) of the New Centre of Riga, incl. the Riga City Council and public administrative complex does not exceed 12 floors.

The location of buildings of the New Centre of Riga, incl. the Riga City Council and public administrative complex must be organised so as to preserve the views to Old Riga from:

the study site of the competition territory and from the most significant vantage points of public open spaces within the Competition Site (see files “RCNC-3-P3.jpg”, „RCNC-3-P4.jpg”, „RCNC-3-P7.jpg”, „RCNC-3-P8.jpg”, „RCNC-3-P9.jpg”, „RCNC-3-P10.jpg”, „RCNC-3-P11.jpg”, „RCNC-3-P12.jpg”), incl. Arkādijas Park;

Publicly significant vantage points planned (possible) in the Competition Site.

 

Do future plans of the trolley-bus depot still pertain to this territory? Is the change of spatial zoning of this territory admissible as well as inclusion of this territory, adjusting the projected street lines, in the development vision? This question refers also to other technical territories. According to the information available to the Commissioner, the trolley-bus depot No. 2 (the plot bordering on Jelgavas Street, the continuation of Buru Street, Vienības Gatve and the continuation of Bieķensalas Street) located within the territory of the Study Site is not expected to be relocated to other part of the city.
The change of spatial zoning of this territory is admissible only in the Competition Site.
As I understand the railway track to the museum is intended only for the needs of the museum. Is it possible to make this territory publicly accessible and if necessary to change the location of railway tracks while retaining their number? The railway track from the railway line Riga (passenger station) – Jelgava and Torņakalns – Tukums to the Latvian Railway History Museum after the liquidation of Torņakalns Station will be used only for the needs of the museum. There should be at least one incoming railway track to the museum territory, which splits into four tracks in the museum territory. The museum in its territory needs all existing railway tracks in their entire length and in the existing layout (see file “dzc.jpg”  https://www.rdpad.lv/uploads/dzc.jpg).
The museum territory should be publicly accessible but in order to ensure protection of the territory and its exhibits – locomotives and carriages – it should be fenced off.
Is it possible to get a model of the study site as well as a future vision and a model of Old Riga? I believe that many participants of the competition would be glad to ascertain the compatibility of their objects with the panorama of Riga as well as to propose vantage points to the skyline of Old Riga. The file “modelis.dwg” (see file https://www.rdpad.lv/uploads/modelis.dwg) contains 3D schematic volumes of the existing buildings in *.dwg format covering the area of K.Valdemāra Street, Basteja Blvd., Aspazijas Blvd., 13. Janvāra Street, Gogoļa Street, Puškina Street, Laivu Street, Buru Street, Jelgavas Street and its continuation to Raņķa Dambis, Āzene. As the planned building volume of the Latvian National Library considerably affects the possible views to the panorama of Old Riga, the file “lnb.dwg” (see file https://www.rdpad.lv/uploads/lnb.dwg) includes a 3D schematic volume of the library building.
Considering that the Commissioner has no information about all new prospective objects in this territory and the silhouette concept for the left riverbank of the Daugava is still being developed, we cannot provide 3D volumes of prospective buildings.

Note:
We remind you that in order to ensure a common access to Evaluation of Sketches submitted by the Candidates, the urban construction and architectural solution must be represented as the perspective views, not less than three most characteristic perspectives from Āgenskalns Bay, from Mūkusalas Street (Salu Bridge) and from Vienības Gatve (see files: “RCNC-3-M5.jpg.; RCNC-3-M6.jpg. RCNC-3-M7.jpg of Appendix 1 to the Competition Brief”) with a reference to the chosen angles.

Is the topographic plan of the territory with marked heights available? The marked heights in the Competition Site see in the file “augstumi.dwg” (see file  https://www.rdpad.lv/uploads/augstumi.dwg).
Are the rails only used for long-distance rail traffic or is there also some suburban railway traffic on these rails? The rails of the railway line Riga (passenger station) – Jelgava and Torņakalns-Tukums are used for suburban as well as for long-distance traffic (see information in file “RCNC-3-Pr1.pdf” Features of Urban Environment and Geological Description)
How long platforms will be needed for the new Torņakalns station? The Commissioner does not have any information about the necessary length of the platforms.
How many rails/platforms will be needed for the railway station, and how many of the total number of rails going through the area have to be preserved? The Commissioner does not have any information about the necessary number of railway tracks or platforms and about the exact number of rails to be preserved of the total number of rails currently going through the area. The railway tracks and platforms of Torņakalns station are to be located in the railway territory marked in the file “RCNC-3-M2.jpg”.
Is the height of 121 m as a maximum rule binding or is there any possibility to go above that height? The highest permitted height of buildings in the southern part of Ķīpsala is determined up to 121 m and it is binding for the respective territory.
RCNC-3-Pr1, Page 3 – Point 9 According to the brief we need to provide 52,200 m2 for the complex of the Riga City Council + 100,000 m2 for buildings of other ministries.Could you please confirm if the 30% requested for the residential function will be calculated from the total of the previous figures (152,200 m2), summing up to a total of approximately 197,600 m2? The percentage of the residential function on the Competition Site should be calculated from the total floor area foreseen on the Site (the sum of all floors of all buildings constructed on the plot except basement floors. The floor area is an area confined within the external contour of the building including external and internal walls), including all objects provided for in the development programme of the Competition.
RCNC-2M22, Page 1 – Point 3 Could you please clarify the location of the “junction of Mūkusalas Street and Vienības Gatve”, we cannot identify such a junction. See file https://www.rdpad.lv/uploads/vienibas_mukusalas.pdf
Point 5. Could you please elaborate with regards to the “scaffold bridge” mentioned. A scaffold bridge means an embankment between the retaining walls leading to the beginning of the cross-over. In file https://www.rdpad.lv/uploads/estakade.pdf the areas are marked where the retaining walls are to be constructed.
RCNC-2-M10 Could you please confirm what the status of the development of Valguma Street is? Do we need to take into account the proposals shown in the brief and retain the existing buildings and those currently proposed? The project for Valguma Street 4 is being elaborated. According to the regulations issued by the Construction Board of the Riga City the construction of 6-storey buildings is not permitted along Valguma Street, thus in the sketch design stage the volumes have changed – there will be 5-storey buildings along Valguma Street and 4- and 3-storey buildings behind them in the courtyard.
Plan RCNC-3-M3 “Planned (permitted) use of the territory”. Could you please confirm if the areas for different uses shown in the plan are binding? In the file “RCNC-3-M3.pdf” (Riga Spatial Planning for 2006 – 2018 “Planned (permitted) use of the territory”) the shown planned (permitted) uses are not binding for the Competition Site but they are binding for the Study Site of the Competition.
With regard to the Park and Ride area to the north of the railway tracks: which road(s) should this connect to/serve primarily? Uzvaras Boulevard, Ojāra Vācieša Street and/or the continuation of Akmeņu Street may be foreseen as the roads connecting the Park & Ride area on the Site to the north of the railway tracks depending on its location in the territory, the Participants may also propose their own solutions with a proper justification.
Question 1: Could you elaborate in detail the transport hub where Slokas Street and Raņķa Dambis cross Uzvaras Boulevard and intersecting the developable territory and the railway tracks connect to Jelgavas Street and Vienības Gatve?

Question 2: Would it be possible to receive drawings of the planned roads in such a degree of detailed elaboration as in files https://www.rdpad.lv/uploads/vienibas_mukusalas.pdf and https://www.rdpad.lv/uploads/estakade.pdf for the ENTIRE competition site? (preferably in .cad format)

Question 1. and Question 2. The detailed solution for transport flows for the entire Competition Site, including the junction where Slokas Street and Raņķa Dambis cross Uzvaras Boulevard and intersecting the developable territory and the railway tracks connect to Jelgavas Street and Vienības Gatve, will be elaborated as part of the detail design after conclusion of the Competition. Developing the sketch design the Competitors should take into account the conceptual solutions for the traffic organisation scheme indicated only in files “RCNC-2-M20.pdf” and “RCNC-2-M20.dxf” integrating them in the urban design and architectural solution and offering their detailed proposals for transport flows. The information shown in the attachment files “Vienibas_Mukusalas.pdf” and “estakade.pdf” refer only to the Competitor’s particular question and transport solutions shown in them are not binding and may change.
Question 3: It is unclear if the new road connecting Vienibas Gatve and Raņķa Dambis is a tunnel between the two railway systems (passenger railway and museum railway)? What is the extent of the road under the ground or is this up to us? Question 3. The road connecting Vienības Gatve and Raņķa Dambis is a tunnel between the two different railway systems (passenger railway and museum railway) the length of which depends on Competitor’s urban design and architectural solution and a detailed proposal for transport flows.
Question 4: We understand the connection between Bāriņu Street and Zemgales Tilts (bridge) will be a bridge crossing the railway and Vienības Gatve, is this correct? Question 4. The solution for the connection between Bāriņu Street and Zemgales Bridge should be proposed in accordance with Competitor’s urban design and architectural solution and a detailed proposal for transport flows.
Will it be possible to get an aerial photo without marking of the territory – a view from Old Riga to the Victory Monument (Uzvaras piemineklis) so that Akmens Bridge will be placed in the centre (see attachment)? The competition materials did not include such a viewpoint. In order to ensure impartial evaluation of the sketches submitted by the Competitors, the idea for the urban design and architectural solution must be shown from not less than three most characteristic perspectives – from Āgenskalns Bay, from Mūkusalas Street (Salu Bridge) and from Vienības Gatve (street) (see files “RCNC-3-M5.jpg.; RCNC-3-M6.jpg. RCNC-3-M7.jpg.” of Appendix 1 to the Competition Brief) with a reference to the chosen angles.
We ask you to explain how to understand Clause 3.2 “The Competitor shall have at least one completed project! of a similar type (e.g. important public structures, multi-functional structures, integrated solutions for development of urban environment, etc.) in the last five years” of the Competition Brief for the sketch competition “Urban Design for the New Centre of Riga in Torņakalns, Riga City Council and Public Administrative Complex ”. The Competitor in the last five years should have designed or already implemented at least one project of a similar type (e.g. important public structures, multi-functional structures, an integrated solution or a detail plan for development of a city block, etc.).
Could you please clarify on the following:
From the competition brief, Appendix 3, page 15 – Table of technical specifications of the sketch
1.1 Area of functional zoning: is this referred to the ‘Block’ area/footprint?
1.5 Construction intensity: could you please explain what are you requesting by this?
In the Competition Brief, Appendix 3, “Table of technical specifications of the sketch” in Paragraph 1.1 the area of functional zoning refers to the area of blocks located within the project site but in Paragraph 1.5 the construction intensity is calculated according to file RCNC-3-Pr2.pdf “Summary of terms and their explanations” in Appendix 1 to the Competition Brief, namely, the construction intensity is a percentage of the floor area from the plot area, i.e. the construction intensity (I) is calculated with the following formula:
S x 100
I = ———- %, where S – floor area, Z – plot area
Z
0 Patīk
1733 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.