Skolēni līdzdarbosies Latviešu strēlnieku laukuma attīstības vīzijas izstrādē

Šonedēļ vienai no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta USER projekta pilotteritorijām – Latviešu strēlnieku laukumam – tiks izstrādātas publiskās ārtelpas atjaunošanas vīzijas – skolēnu radošais redzējums, kas norisināsies sadarbībā ar Rīgas Valsts 3.ģimnāziju un jauno arhitektu apvienību “Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks”.

Rīgas pilsēta 2013.gada 1.februārī uzsāka Eiropas Savienības fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” (Urban Sustainable and Efficient Regeneration: Changes and conflicts in using public spaces/USER) īstenošanu, kura saīsinātais nosaukums USER tieši norāda uz projekta būtību – pilnveidot publisko ārtelpu atbilstoši tās lietotāju interesēm un vajadzībām.

Rīgas pilsētas mērķi USER projekta ietvaros ir izstrādāt un aprobēt jaunu, inovatīvu pieeju publisko ārtelpu pārvaldībai Rīgas vēsturiskajā centrā, kas turpmāk kalpotu kā piemērs arī citām Rīgas pilsētas teritorijām. Projekta ietvaros padziļināti tiek analizēta pilsētvides objektu (ielu, laukumu) esošā izmantošana, apzināti esošie un potenciālie lietotāji, to vajadzības un vēlmes, ar mērķi izstrādāt dažādu pilsētvides lietotāju interesēm adaptētus priekšlikumus šādu objektu pilnveidošanai.

Projekta sekmīga īstenošana nav iespējama bez aktīvas sabiedrības līdzdalības, kas USER projektā tiek nodrošināta gan ar vietējās atbalsta grupas starpniecību, kurā pārstāvētas dažādu jomu institūcijas un nevalstiskās organizācijas, gan arī nepastarpinātā veidā, piemēram, iesaistot projekta īstenošanā skolu jauniešus. Tādēļ Latviešu strēlnieku laukuma attīstības vīzijas izstrādē tiks iesaistīti laukumam blakus esošās Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas skolēni, lai tie, kā šī laukuma lietotāji, radītu savām vēlmēm un vajadzībām atbilstošu publiskās ārtelpas attīstības vīziju. Pilotprojekta īstenošana plānota ārpus mācību procesa kā brīvprātīga jauniešu interešu izglītība, un tās ietvaros, 11.februārī Rīgas domē, skolēniem tiek organizēts seminārs „Rīgas pilsētas plānošana un publiskā ārtelpa”, kurā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti jauniešiem viegli uztveramā veidā izstāstīs par telpiskās attīstības plānošanas būtību un ilgtspējīgas plānošanas nozīmi mūsu ikdienas dzīvē. Skolēni tiks rosināti iesaistīties diskusijās par aktuāliem ar plānošanu saistītiem jautājumiem Rīgas pilsētā. Savukārt semināra praktiskajā daļā tiks organizēts lauka pētījums, kura mērķis būs vērot Latviešu strēlnieku laukumu ar pilsētplānotāja acīm – novērot cilvēkus to ikdienas gaitās, analizēt laukuma funkcionālo izmantošanu, īpašu uzmanību pievēršot detaļām, kas ikdienā paliek nepamanītas.

13. un 14. februārī seminārā gūtās zināšanas un lauka pētījuma laikā iegūto informāciju skolēni varēs pielietot praksē, radošajās darbnīcās izstrādājot Latviešu strēlnieku laukuma pārmaiņu vīziju maketa formātā, paredzot šajā laukumā tādas aktivitātes un labiekārtojumu, kas veicinātu tā aktīvu izmantošanu ikdienā brīvā laika pavadīšanai, sociālām funkcijām, u.tml.

Jauno arhitektu apvienība “Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks” ir brīvdomīgās izglītības projekts, kas tika sākts 2009.gadā, ar mērķi apbūvētās vides veidošanas mākslā iesaistīt bērnus un skolu jauniešus, lai veicinātu nākamo pieaugušo – lietotāju, pasūtītāju un likumdevēju – izpratni par arhitektūru un pilsētvidi, ko harmonisku var veidot tikai labi informēta sabiedrība. Šī ir Latvijā vienīgā šāda veida iniciatīva, kas radošā un atraktīvā veidā iesaista skolu jauniešus pilsētvides pārveidošanas ideju izstrādē ar vizuālās uzskates materiālu izveides starpniecību. USER projekta ietvarā sadarbojoties ar SPP tiks radīta jauna, unikāla metodoloģija skolēnu radošai līdzdalībai pilsētvides ilgtspējīgas atjaunošanas projektos.

Plašāka informācija par projektu pieejama: https://rdpad.lv/user/

0 Patīk
1343 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts