Attīstības programma ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Stratēģijā izvirzīto uzstādījumu un mērķu sasniegšanai.
Attīstības programmā izvirzītie rīcības virzieni skar visas pašvaldības pārziņā esošās jomas un nozares.
Normatīvajos aktos pašvaldībai ir noteikta plaša kompetence, turklāt pašvaldība risina arī citus iedzīvotājiem svarīgus jautājumus, tāpēc ir izvirzīti deviņpadsmit rīcības virzieni. Katrs rīcības virziens lielākā vai mazākā mērā ietekmē katra ilgtermiņa attīstības mērķa sasniegšanu, tomēr atšķirīga ir to ietekmes intensitāte.
Rīgas dome 2020.gada 19.jūnijā ar lēmumu Nr.509 “Par aktualizētā Rīgas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna 2019.–2020. gadam apstiprināšanu” (ar grozījumiem,  kas  izdarīti  ar  Rīgas domes 2020. gada 20. jūlija lēmumu Nr.595) apstiprināja aktualizēto Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plānu un Investīciju plānu 2019.–2020.gadam. Ar aktualizētajām dokumentu redakcijām var iepazīties Attīstības programmas apakšsadaļās – “Rīcības plāns” un “Investīciju plāns”.

Rīgas dome 2020. gada 6. augustā ar lēmumu Nr. 615 “Par Rīgas attīstības programmas 2014.–2020. gadam darbības termiņa pagarināšanu” apstiprināja Rīgas attīstības programmas 2014.–2020. gadam darbības termiņa pagarinājumu līdz Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam apstiprināšanai.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts