ITIN projekts
Projektu iesniegumu atlases nosaukums

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas Rīgas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlase.

Projektu iesniegumu atlases īstenošanas veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš

No 21.02.2018. līdz 30.08.2018.

Dokumenti un materiāli

 • Projektu iesniegumu atlases nolikums: Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapa ar pielikumiem: Lejupielādēt   Lejupielādēt
  • 1.pielikums – Projekta īstenošanas laika grafiks.
  • 2.pielikums – Finansēšanas plāns.
  • 3.pielikums – Projekta budžeta kopsavilkums
  • 4.pielikums – Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana
 • Projekta iesnieguma veidlapas 5.pielikums – Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību: Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapas 6.pielikums – Apliecinājums, ka saimnieciskās darbības veicējs uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm:  Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapas 7.pielikums – Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu:  Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika:  Lejupielādēt
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:   Lejupielādēt
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika:   Lejupielādēt
 • Līguma/vienošanās par projekta īstenošanu projekts: Lejupielādēt

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumi Nr.635 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”  īstenošanas noteikumi”: www.likumi.lv

Citi dokumenti

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas–skaidrojumi

Kultūras ministrijas kā atbildīgās iestādes tīmekļa vietne: https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/eiropas-regionalas-attistibas-fonds

Publicēšanas datums: 21.02.2018.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts