Uzsākas jauna detālplānojuma sabiedriskā apspriešana

No šodienas līdz 25.augustam tiek nodota sabiedriskajai apspriešanai detālplānojuma 1.redakcija teritorijai starp Jelgavas ielu un Kīleveina grāvi (Torņakalna apkaimē). Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 24.augustā Rīgas Centrālās bibliotēkas Torņakalna filiālbibliotēkā, Indriķa ielā 8a. Līdz šī gada 18.augustam turpinās detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana teritorijai starp Pulkveža Brieža, Sporta, Skanstes un Hanzas ielām (Skanstes apkaimē).

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 11.augustā plkst.17.00 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21. Līdz šī gada 3.septembrim notiek detālplānojuma 1.redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana  teritorijai Mangaļsalā. Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks vienlaicīgi ar Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 19.08.2010. plkst.17:00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā, Ziemeļblāzmas ielā 36. Savukārt līdz 2010.gada 9.augustam var izteikt priekšlikumus Rīgas vēsturiskā centra plānojuma grozījumiem, bet līdz 30.jūlijam norisinās būvniecības ieceres „Tunelis zem dzelzceļa Ģertrūdes ielas un Daugavpils ielas savienošanai” publiskā apspriešana.

No šodienas līdz 25.augustam notiek detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana teritorijai starp Jelgavas ielu un Kīleveina grāvi (Torņakalna apkaimē). Detālplānojuma 1.redakcijā ir izstrādāts priekšlikums jauktas apbūves izvietojumam, kas var ietvert gan komercdarbības objektus  –  kā birojus un dienesta viesnīcas, kā arī daļēji teritoriju ir plānots izmantot dzīvojamo ēku apbūvei. Galveno gājēju ielu un ceļu tiešā tuvumā ēku pirmajos stāvos paredzēts izvietot tirdzniecības un pakalpojumu objektus. Detālplānojuma izstrādes gaitā ir sagatavots priekšlikums ne tikai apbūves struktūras attīstībai detālplānojuma teritorijā, bet arī visa kvartāla teritorijā starp Jelgavas ielu, Buru ielu, Kīleveina grāvi un atjaunojamo Dēļu ielu.

Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli šajā laikā būs izstādīti un apskatāmi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas vestibilā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgas Centrālās bibliotēkas Torņakalna filiālbibliotēkā, Indriķa ielā 8a, pie plānojamās teritorijas, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 24.augustā Rīgas Centrālās bibliotēkas Torņakalna filiālbibliotēkā, Indriķa ielā 8a.

Rakstiski priekšlikumi līdz 25.08.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Detālplānojuma izstrādātājs SIA „METRUM”.

Līdz šī gada 3.septembrim turpināsdetālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešanateritorijai Mangaļsalā. Vienlaicīgi ar paša detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu notiek arī stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana šim detālplānojumam.

Detālplānojuma teritorija atrodas Mangaļsalā – pussalā pie Traleru un Stāvvadu ielām un robežojas ar Piejūras dabas parka teritoriju, esošo Mangaļsalas dzīvojamo apbūvi un dabas liegumu „Vecdaugava” nelielā joslā detālplānojuma teritorijas dienvidu daļā. Detālplānojuma telpiskā koncepcija paredz detālplānojuma teritorijā mazstāvu apbūvi, kas atrodas mežā, kā tas raksturīgs Rīgas jūras līča piekrastes dzīvojamām zonām Jūrmalas pilsētā, Vecāķos, Garkalnē, Saulkrastos un citur. Apbūve plānota zemāka par esošo priežu mežaudzi, un redzama tikai no tuva skata punkta, saglabājot teritorijai mežaparka ar apbūvi raksturu, apbūves kvartālos saglabājot vienlaidus meža nogabalus. Detālplānojuma teritorijas centrālajā daļā plānots izvietot savrupmāju apbūvi, bet ziemeļu daļā atsevišķās apbūves joslās rindu un daudzdzīvokļu māju apbūvi, kurās iespējams izvietot vietēja rakstura tirdzniecības un pakalpojumu objektus.

Ar teritorijas Mangaļsalā detālplānojuma 1.redakciju un vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu var iepazīties līdz 03.09.2010. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas vestibilā, Rūpniecības ielā 21, Rīgas centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā, Ziemeļblāzmas ielā 36, internetā: www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas” un www.metrum.lv, sadaļā “Projekti“.

Rakstiski priekšlikumi detālplānojumam līdz 03.09.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”. Savukārt rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi vides pārskata projekta papildināšanai teritorijas Mangaļsalā detālplānojumam iesniedzami līdz 03.09.2010., SIA “Metrum” Rīgas birojā, Elizabetes ielā 20, Rīgā, LV-1050; fakss 67609044; e-pasts:rigas.birojs@metrum.lv.

Teritorijas Mangaļsalā detālplānojumu izstrādā SIA „Metrum”, vides pārskata projektu izstrādā SIA EKO CENTRS „3 SAULES”.

Teritorijas Rīgā, starp Pulkveža Brieža, Sporta, Skanstes un Hanzas ielām detālplānojuma 1.redakcija līdz 18.augustam apskatāma Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, detālplānojuma izstrādes teritorijā, kā arī internetā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.
Detālplānojums paredz sekojošus pamatrisinājumus:

  • apbūves parametri noteikti, par pamatu ņemot teritorijas apbūves koncepciju, ko izstrādājis arhitektu birojs „Schaller Architekten”;
  • koncepcija ietver apbūves programmu daudzfunkcionālai komerciālās un dzīvojamās apbūves kvartālu attīstībai aptuvenu 500 000m² apjomā (ietverot pazemes autostāvvietu izbūvi);
  • teritorijas apbūves koncepcija paredz piecu kvartālu izveidi, kuru centrā plānota publiski pieejama dabas un apstādījumu teritorija;
  • pamatojoties uz kultūrvēsturisko ēku novērtējumu, noteikta saglabājamā vēsturiskā apbūve;
  • transporta un satiksmes jomā veikta pašreizējās un perspektīvā paredzamās transporta kustības analīze un izstrādāta tās attīstības shēma, tostarp plānota jaunu iekškvartāla ielu izbūve, savienojot Hanzas ielu un Sporta ielu;
  • piedāvāta apstādījumu attīstības koncepcija ar publiskās ārtelpas galveno elementu – nelielu parku un zaļo asi virzienā no Skanstes ielas un Hanzas ielas krustojuma uz Pulkveža Brieža un Pētersalas ielas krustojumu;
  • teritoriju paredzēts attīstīt vairākās kārtās laika posmā līdz 2033.gadam.

Rakstiski priekšlikumi līdz 18.08.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”.

Savukārt līdz 2010.gada 9.augustam var iesniegt rakstiskus priekšlikumus grozījumu izstrādei Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Grozījumu izstrādes gaitā paredzēts precizēt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā atsevišķu zemesgabalu vai lielāku teritoriju atļauto izmantošanu un apbūves veidošanas pamatnosacījumus, t.sk. maksimālo apbūves stāvu skaitu. Ar grozījumu materiāliem elektroniski var iepazīties www.rdpad.lv/rvc/ un www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4 vai sūtīt pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV–1050 līdz 2010.gada 9.augustam. Priekšlikumus var iesniegt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi”. Konsultācijas notiek pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4, tālrunis 67105816.

Līdz 30.jūlijam norisinās būvniecības ieceres „Tunelis zem dzelzceļa Ģertrūdes ielas un Daugavpils ielas savienošanai” publiskā apspriešana. Informatīvie materiāli apskatāmi Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, Daugavpils ielā 31 un interneta mājas lapā www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”. Atsauksmes iesniedzamas līdz 30.07.2010. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Austrumu izpilddirekcijā, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, 1.stāvā vai elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi”. Būvniecības ieceres pasūtītājs – Rīgas domes Satiksmes departaments, projektētājs: SIA „PRO VIA”.

Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”. Ar šobrīd spēkā esošiem teritorijas plānojumiem var iepazīties www.rdpad.lv/rpap/ un www.rdpad.lv/rvc/. Jaunumiem par sabiedriskām un publiskām apspriešanām var sekot līdzi arī Twitter sociālajā tīklā http://twitter.com/rdpad.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst. 18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētplānošanas pārvaldes
Detālplānošanas nodaļas
galvenā projektu vadītāja sabiedrības līdzdalības jomā

Solvita Kalvīte

0 Patīk
1614 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.