Uzsākta pilsētas attīstības plānošanas dokumentu grozījumu publiskā apspriešana

No 2010.gada 18.marta līdz 16.aprīlim publiskai apspriešanai tiek nodoti grozījumi Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijā līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmā 2006.-2012. gadam. Iedzīvotāji un Nevalstisko organizāciju pārstāvji tiek aicināti uz Sabiedrisko apspriedi 2010.gada 8.aprīlī plkst.17.00, Rātsnamā, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē.

Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija un Rīgas attīstības programma ir Rīgas pašvaldības politikas plānošanas dokumenti, kas parāda pilsētas stratēģiskos uzstādījumus un uzdevumus, kā tos sasniegt.
Rātsnamā, 3.stāva vestibilā, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalībavar iepazīties ar detalizētāku informāciju par:

  • Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumentos izvirzītajiem mērķiem;
  • Rīgas domes nozaru departamentu speciālistu piedāvātiem rīcības soļiem, kā pēc iespējas efektīvāk sasniegt izvirzītās prioritātes un stratēģiskos mērķus, ņemot vērā ekonomiskās krīzes apstākļus un ierobežotās budžeta iespējas;
  • Rīgas pilsētas investīciju plānu 2010.gadam, kurš ietver Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu avotu līdzfinansētos projektus, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmas finansētos projektus;
  • Pilsētas attīstības plānošanas dokumentu izpildes uzraudzības sistēmu.

 Atsauksmes iesniedzamas:

  • Rīgas domē, 3.stāvā, Rātslaukumā 1 (atsauksmēm paredzētajā kastītē);
  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • aptaujas anketu elektroniski var aizpildīt www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  • rakstiski priekšlikumi sūtāmi pa pastu (adrese: Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050).

Publiskās apspriešanas laikā paredzēta arī tikšanās ar uzņēmējiem 26.martā un tikšanās ar plānotājiem, kaimiņu pašvaldību un valsts sektora pārstāvjiem 7.aprīlī.

Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija un Rīgas attīstības programma ir Rīgas pašvaldības politikas plānošanas dokumenti, kas parāda pilsētas stratēģiskos uzstādījumus un veidus kā tos sasniegt. Sakarā ar ekonomisko krīzi valstī un ierobežotajām budžeta iespējām ne visi no šiem uzstādījumiem ir realizējami tuvāko 3 gadu laikā, tāpēc atsevišķi ir izdalītas prioritātes un neatliekamie pasākumi.

Pie stratēģiskajām prioritātēm kā ilgtermiņā tā vidējā termiņā ir definētas jomas: izglītība, kultūra, starptautiskā sadarbība un tranzīta pakalpojumi,  kā arī atbalsts tiem projektiem, kas veicina iedzīvotāju nodarbinātību. Nozīmīga vieta ir atvēlēta degradēto teritoriju revitalizācijai, uzsverot, ka attīstību būtu jāsāk ar degradēto teritoriju sakārtošanu, nevis apgūstot arvien jaunas neapbūvētās teritorijas. Stratēģijā uzsvars ir likts arī uz pašvaldības sociālo atbalsta sistēmu, kurai visaktīvāk jāreaģē šajos laikos uz iedzīvotāju ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanos.

Katra mērķa ietvaros ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes, kas ir svarīgākie pasākumi vai principi, lai sekmētu ilgtermiņa mērķu sasniegšanu. Šīs prioritātes ir noteiktas, izvērtējot resursus un iespējas, un ņemot vērā ilgtermiņa prioritātes, pašreizējās situācijas un SVID analīzi. Turklāt arī katra mērķa ietvaros, veicot stratēģijas aktualizēšanu 2010.gadā, noteikti tūlītējie soļi kā pašas nepieciešamākās rīcības, kuras ir jārealizē nekavējoties, jo tās būtiski nepieciešamas sociālekonomiskās situācijas uzlabošanai Rīgas pilsētā.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1192 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts