Detālplānojuma 1. redakcija tiek nodota sabiedriskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 23.02.2010. lēmumu Nr.1040 (prot.Nr.28, 21§) „Par detālplānojuma teritorijai starp Pērnavas ielu, Strenču ielu un dzelzceļa loku pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma izstrādes uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts 3 nedēļas no 23.03.2010. līdz 15.04.2010. Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli šajā laikā būs izstādīti un apskatāmi Rīgas Austrumu izpilddirekcijas vestibilā, Daugavpils ielā 31, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4,  pie plānojamās teritorijas Pērnavas ielā 85, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 08.04.2010. plkst.18.00 SIA „Velve-AE” telpās Tallinas ielā 94 (ieeja no sētas).

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst. 18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 15.04.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālrunis, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, tālrunis.

 

Atsauksmju anketa
Sabiedriskās apspriešanas materiāli
Detālplānojuma 1.redakcijas paskaidrojuma raksts
Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem, uzsākot detālplānojuma izstrādi
Rīgas attīstības plāns 2006. -2018.gadam ar grozījumiem
23.02.2010. Rīgas domes lēmums par DP 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
11.03.2008. Rīgas domes lēmums par DP izstrādes uzsākšanu
Darba uzdevums

0 Patīk
1164 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts