ITIN projekts

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 6.panta 5.punktu, Ministru kabineta 17.09.2015. rīkojumu Nr.569 “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanas deleģēšanu republikas pilsētu pašvaldībām”, kā arī Finanšu ministrijas un Rīgas pilsētas pašvaldības 13.11.2015. noslēgto deleģēšanas līgumu Nr.RD-15-679-lī par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina integrētu teritoriālo investīciju (turpmāk – ITI) projektu iesniegumu atlasi.

Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina ITI projektu iesniegumu atlasi šādiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķiem (turpmāk – SAM):

4.2.2. SAM 5.5.1. SAM 5.6.2. SAM 8.1.2. SAM

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts