ITIN projekts
Projektu iesniegumu atlases nosaukums

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Rīgas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlase.

Projektu iesniegumu atlases īstenošanas veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš

No 14.08.2017. līdz 20.12.2020.

Dokumenti un materiāli

  • Projektu iesniegumu atlases nolikums (11.12.2018. redakcija): Lejupielādēt
  • Projektu iesniegumu atlases nolikums (08.05.2018. redakcija): Lejupielādēt
  • Projektu iesniegumu atlases nolikums (11.12.2017. redakcija): Lejupielādēt
  • Projektu iesniegumu atlases nolikums: Lejupielādēt
  • Projekta iesnieguma veidlapa ar pielikumiem: Lejupielādēt
   • 1.pielikums – Projekta īstenošanas laika grafiks.
   • 2.pielikums – Finansēšanas plāns.
   • 3.pielikums – Projekta budžeta kopsavilkums Lejupielādēt
  • Projekta iesnieguma veidlapas 4.pielikums – Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību: Lejupielādēt
  • Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (08.05.2018. redakcija): Lejupielādēt
  • Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika: Lejupielādēt
  • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (08.05.2018. redakcija): Lejupielādēt
  • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji: Lejupielādēt
  • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (08.05.2018. redakcija): Lejupielādēt
  • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika: Lejupielādēt
  • Līguma/vienošanās par projekta īstenošanu projekts: Lejupielādēt
  • Ieteikumi vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācijai: Lejupielādēt
  • Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (11.12.2018. redakcija): Lejupielādēt
  • Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (08.05.2018. redakcija): Lejupielādēt

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumi Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi”: www.likumi.lv

Citi dokumenti

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas–skaidrojumi

Izglītības un zinātnes ministrijas kā atbildīgās iestādes tīmekļa vietne  http://www.izm.gov.lv/lv/es-strukturfondi/2014-2020/es-fondi-visparejai-izglitibai

Publicēšanas datums: 11.08.2017.


Projektu iesniegumu atlases rezultāti

Ir apstiprināti šādi Rīgas domes Īpašuma departamenta ES fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekti:

Nr. p. kProjekta Nr.Projekta nosaukumsProjekta apstiprināšanas datums
1.8.1.2.0/17/I/023“Rīgas Franču liceja Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, ēkas renovācija, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu ieviešanu”12.01.2018.
2.8.1.2.0/18/I/008“Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”15.07.2019.
3.8.1.2.0/19/I/001“Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā, jauno dabaszinātņu korpusu izveide”02.12.2019
Informācija par projektu īstenošanu pieejama projekta iesniedzēja tīmekļa vietnē (www.rdid.lv; www.riga.lv).
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts