RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 7 (10.02.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts V. Petrovs

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpumu izskatīšana;
 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Tumes ielā 25 (73. grupa, 601. grunts)

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 19 bērzu ø 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 24, 24, 24, 28 cm, 14 vītolu ø 16, 16, 16, 16, 20, 20, 20, 20, 28, 28, 32, 36, 40, 44 cm, 9 blīgznu ø 16, 16, 20, 20, 24, 24, 28, 28, 32 cm, 13 kļavu ø 12, 12, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 20, 20 cm un 5 ievu ø 16, 16, 20, 20, 28 cm Rīgā, Tumes ielā 25 (73. grupa, 601. grunts) patvaļīgu ciršanu 3801,82 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti viens euro, astoņdesmit divi centi);
 2. noteikt, ka gadījumā, ka zemesgabalu nākotnē plānots apbūvēt, tad projektā nepieciešams paredzēt lielizmēra dižstādu stādījumus.

 

 1. Par koku bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam un par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 190 (48. grupa, 149. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0136)

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 apšu ø 24,31 cm bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam un par 1 bērza ø 26 cm Rīgā, Maskavas ielā 190 (48. grupa, 149. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0136) patvaļīgu ciršanu 298,80 EUR (divi simts deviņdesmit astoņi euro, astoņdesmit centi);
 2. veikt izmaiņas būvprojektā Rīgā, Maskavas ielā 190 (48. grupa, 149. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0136), nocirsto koku vietā paredzot jaunu koku dižstādu stādījumus.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu saistībā ar Rail Baltica “Starptautiskās lidostas “Rīga”” dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras un estakādes I kārtas: posms no Zolitūdes ielas līdz dzelzceļa stacijai starptautiskajā lidostā “Rīga” būvniecību

Nolemj:

 1. no 18.02.2020. līdz 02.03.2020. rīkot publisko apspriešanu par koku ciršanu saistībā ar Rail Baltica “Starptautiskās lidostas “Rīga”” dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras un estakādes I kārtas: posms no Zolitūdes ielas līdz dzelzceļa stacijai starptautiskajā lidostā “Rīga”, Rīgā būvniecību;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 13.02.2020. Ne vēlāk kā līdz 17.02.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 17.02.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Rostokas ielā 61 (93. grupa, 2232. grunts), pie dzelzceļa stacijas “Imanta”;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju iesniegt informāciju par koku ciršanas saistībā ar Rail Baltica “Starptautiskās lidostas “Rīga”” dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras un estakādes I kārtas: posms no Zolitūdes ielas līdz dzelzceļa stacijai starptautiskajā lidostā “Rīga”, Rīgā būvniecības finansējuma avotiem.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Āgenskalna ielā 1 (60. grupa, 139. grunts) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (60. grupa, 2086. grunts), Āgenskalna ielā saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.03.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.04.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 97 (52. grupa, 29. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Bauskas ielā 97 (52. grupa, 29. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 298,80 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi euro, astoņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Beverīnas ielā bez numura (107. grupa, 334. grunts), pie Beverīnas ielas 3 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 61 cm Rīgā, Beverīnas ielā bez numura (107. grupa, 334. grunts), pie Beverīnas ielas 3.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (53. grupa, 21. grunts; kadastra apzīmējums 0100 053 2064) un Rīgā, Jelgavas ielā 54 (53. grupa, 1. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • 1 zirgkastaņu ø 27 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (53. grupa, 21. grunts; kadastra apzīmējums 0100 053 2064);
  • 1 bērzu ø 48/54 cm Rīgā, Jelgavas ielā 54 (53. grupa, 1. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 665,91 EUR (seši simti sešdesmit pieci euro, deviņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvās lietas par koku ciršanu izbeigšanu Rīgā, Stigu ielā 8 (92. grupa, 2026. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Stigu ielā 8 (92. grupa, 2026. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Lokomotīves ielā 66 (78. grupa, 2059. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 aso egli ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Lokomotīves ielā 66 (78. grupa, 2059. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19 (30. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 030 0123) saistībā ar būvniecību daļā par 1 oša ø 63 cm un 5 liepu ø 48, 55, 45, 48, 54 cm ciršanu

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 osi ø 63 cm, 5 liepas ø 48, 55, 45, 48, 54 cm Rīgā, Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19 (30. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 030 0123).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Bajāru ielā bez numura (116. grupa, 2025. grunts) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. saistībā ar plānoto mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas būvniecību:
  • atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm un 2 tūjas ø 25, 21 cm Rīgā, Bajāru ielā bez numura (116. grupa, 2025. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 383,32 EUR (trīs simti astoņdesmit trīs euro, trīsdesmit divi centi);
  • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm un 3 tūjas ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 23 cm Rīgā, Bajāru ielā bez numura (116. grupa, 2025. grunts);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 213,99 EUR (divi simti trīspadsmit euro, deviņdesmit deviņi centi);
  • noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ūdeļu ielā 16 (123. grupa, 530. grunts) un Rīgā, Ūdeļu ielas sarkanajās līnijās (123. grupa, 132. grunts; kadastra apzīmējums 0100 123 0096), pie Ūdeļu ielas 16 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 sarkanos ozolus ø 22, 22 cm Rīgā, Ūdeļu ielā 16 (123. grupa, 530. grunts);

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 7 ievas ø 19 (celma caurmērs 22 cm), 26, 18/18, 22, 25, 19 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm Rīgā, Ūdeļu ielā 16 (123. grupa, 530. grunts);
  • 1 kļavu ø 14/12 (celma caurmērs 28 cm) cm Rīgā, Ūdeļu ielas sarkanajās līnijās (123. grupa, 132. grunts; kadastra apzīmējums 0100 123 0096), pie Ūdeļu ielas 16;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 934,83 EUR (deviņi simti trīsdesmit četri euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mangaļu prospektā bez numura (120. grupa, 1477. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.04.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.04.2019. lēmuma (protokols Nr. 15, 1.3.2.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 77E (99. grupa, 86. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0072) un Ēnas ielā 6A (82. grupa, 944. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0908) gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā grozīšanu daļā par koku ciršanu

Nolemj:

grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.04.2019. lēmumu (protokols Nr. 15, 1.3.2.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 77E (99. grupa, 86. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0072) un Ēnas ielā 6A (82. grupa, 944. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0908) gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā daļā par koku ciršanu un atļaut cirst Rīgā, Zolitūdes ielā 77E (99. grupa, 86. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0072) 1 bērzu ø 17 (celma caurmērs 20 cm) un Rīgā, Ēnas ielā 6A (82. grupa, 944. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0908) 3 bērzus ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 10/15 (celma caurmērs 35 cm), 20 cm.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Lielajā ielā 71D (104. grupa, 503. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 14 priedes ø 46, 35, 44, 45, 32, 40, 43, 27, 27, 39, 36, 36, 19 (celma caurmērs 22 cm), 35 cm Rīgā, Lielajā ielā 71D (104. grupa, 503. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Tvaikoņu ielā 3 (63. grupa, 2065. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 80/56/54/33 cm Rīgā, Tvaikoņu ielā 3 (63. grupa, 2065. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 19A (63. grupa, 2074. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.03.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Drustu ielā 48 (105. grupa, 170. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Drustu ielā 48 (105. grupa, 170. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 20,49 EUR (divdesmit euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Bramberģes ielā 47 (106. grupa, 898. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0886)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 106 cm Rīgā, Bramberģes ielā 47 (106. grupa, 898. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0886).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 63A (75. grupa, 2099. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 87 cm Rīgā, Ventspils ielā 63A (75. grupa, 2099. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 79,23 EUR (septiņdesmit deviņi euro, divdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 26 (59. grupa, 44. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 66 cm Rīgā, Kalnciema ielā 26 (59. grupa, 44. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Graudu ielā 61C (107. grupa, 435. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0421)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 37 cm Rīgā, Graudu ielā 61C (107. grupa, 435. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0421);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 16,85 EUR (sešpadsmit euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Īvandes ielā 9 (106. grupa, 278. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 66 cm Rīgā, Īvandes ielā 9 (106. grupa, 278. grunts).

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu Rīgā, Marijas ielā 10 (30. grupa, 87. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 03.2020. līdz 15.04.2020. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 liepas ø 57 cm ciršanu Rīgā, Marijas ielā 10 (30. grupa, 87. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.2020. Ne vēlāk kā līdz 30.03.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, pie Dzirnavu ielas 100 ēkas fasādes, Dzirnavu ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Piedrujas ielā 12 (118. grupa, 51. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.03.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pētersalas ielā 18B (12. grupa, 49. grunts) un Rīgā, Pētersalas ielā 18 (12. grupa, 122. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.02.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Gatiņa ielā 3 (127. grupa, 185. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 46 cm Rīgā, Gatiņa ielā 3 (127. grupa, 185. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Brīvības ielā 191 (26. grupa, 126. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 37 cm Rīgā, Brīvības ielā 191 (26. grupa, 126. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mēness ielā 3 (26. grupa, 24. grunts), pie ēkas Mēness ielā 21 k-1

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.04.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rāmuļu ielā 37 (14. grupa, 2080. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.04.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kārļa Vatsona ielā 11A (84. grupa, 382. grunts), Rīgas 192. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 robīniju ø 50 cm Rīgā, Kārļa Vatsona ielā 11A (84. grupa, 382. grunts);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Hamburgas ielā 6A (84. grupa, 34. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 26cm un 1 egli ø 18 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Hamburgas ielā 6A (84. grupa, 34. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 141,15 EUR (viens simts četrdesmit viens euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA SAISTĪBĀ
AR TERITORIJAS KOPŠANU

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Salnas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 0174), pie ēkas Salnas ielā 12

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 papeli ø 81 cm Rīgā, Salnas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 0174), pie ēkas Salnas ielā 12;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Abrenes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 040 9999), pie Abrenes ielas 8 un Berģu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0029), pie Berģu ielas 72

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 1 ošlapu kļavu ø 65 cm Rīgā, Abrenes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 040 9999), pie Abrenes ielas 8;
  • 1 kļavu ø 26 cm un 3 bērzus ø 50, 40, 48 cm Rīgā, Berģu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0029), pie Berģu ielas 72;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
390 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.