RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 51 (16.12.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka patvaļīgu ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23. grupa, 110. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ø 35 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23. grupa, 110. grunts) patvaļīgu ciršanu 747,01 EUR (septiņi simti četrdesmit septiņi euro, viens cents).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu [..] saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.02.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu [..] saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.02.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dāliju ielā bez numura (105. grupa, 2154. grunts), pie Dāliju ielas 20D saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 19 (celma caurmērs 23 cm), 36/38/23, 24 cm Rīgā, Dāliju ielā bez numura (105. grupa, 2154. grunts), pie Dāliju ielas 20D pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 597,61 EUR (pieci simti deviņdesmit septiņi euro, sešdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Līves ielā 7D (105. grupa, 462. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0459) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 55 cm Rīgā, Līves ielā 7D (105. grupa, 462. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0459) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 469,55 EUR (četri simti sešdesmit deviņi euro, piecdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Valtaiķu ielā 66 (99. grupa, 2027. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 22 cm Rīgā, Valtaiķu ielā 66 (99. grupa, 2027. grunts);
 2. atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 29 cm Rīgā, Valtaiķu ielā 66 (99. grupa, 2027. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 409,79 EUR (četri simti deviņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kauguru ielā 10 (75. grupa, 114. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0796) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 gobas ø 74, 60 cm un 1 ozolu ø 53 cm Rīgā, Kauguru ielā 10 (75. grupa, 114. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0796);
 2. atļaut cirst 1 gobu ø 55 cm, 1 liepu ø 24 cm un 4 kļavas ø 14 (celma caurmērs 27 cm), 19/21, 23, 33 cm Rīgā, Kauguru ielā 10 (75. grupa, 114. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0796) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1613,54 EUR (viens tūkstotis seši simti trīspadsmit euro, piecdesmit četri centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Pētersalas ielā 5 (11. grupa, 51. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 ošlapu kļavas ø 14/13, 14/13 (celma caurmērs 31 cm), 20/31, 21 cm, 1 kļavu ø 16/12 (celma caurmērs 26 cm) Rīgā, Pētersalas ielā 5 (11. grupa, 51. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1673,28 EUR (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit trīs euro, divdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 56 cm Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1195,21 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit pieci euro, divdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Grēdu ielā 15 (48. grupa, 151. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0145) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 19 (celma caurmērs 24 cm), 20 cm, 1 vītolu ø 24/16 cm Rīgā, Grēdu ielā 15 (48. grupa, 151. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0145) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 303,07 EUR (trīs simti trīs euro, septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 53A (121. grupa, 1339. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Krustpils ielā 53A (121. grupa, 1339. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 226,24 EUR (divi simti divdesmit seši euro, divdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā 86 (121. grupa, 1267. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.02.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stigu ielā 8 (92. grupa, 2026. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.02.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kraujas ielā 2 (127. grupa, 254. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.02.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Sārtes ielā 33 (106. grupa, 517. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 52/52 cm Rīgā, Sārtes ielā 33 (106. grupa, 517. grunts).

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 055 9000), pie Torņakalna ielas 32

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 055 9000), pie Torņakalna ielas 32.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 125 (81. grupa, 309. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.02.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 36A (60. grupa, 276. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.02.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Garozes ielā 28 (74. grupa, 260. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 80, 121 cm Rīgā Garozes ielā 28 (74. grupa, 260. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 366,07 EUR (trīs simti sešdesmit seši euro, septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Hermaņa ielā 7 (57. grupa, 17. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 61 cm Rīgā, Hermaņa ielā 7 (57. grupa, 17. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 277,74 EUR (divi simti septiņdesmit septiņi euro, septiņdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Stabu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 029 2009, pie Stabu ielas 42

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu 26 cm Rīgā, Stabu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 029 2009, pie Stabu ielas 42 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 13 (24. grupa, 98. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 11.02.2020. līdz 24.02.2020. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 liepas ø 39 cm ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 13 (24. grupa, 98. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 04.02.2020. Ne vēlāk kā līdz 10.02.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.02.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, Aristida Briāna ielas pusē, pie Aristida Briāna ielas13 žoga (ieejas zemesgabalā));
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.03.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 185 (46. grupa, 123. grunts, kadastra apzīmējums 0100 046 0169)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 115 cm Rīgā, Maskavas ielā 185 (46. grupa, 123. grunts, kadastra apzīmējums 0100 046 0169);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 11 (47. grupa, 62. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 11 (47. grupa, 62. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā 109 (71. grupa, 1542. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 52, 40, 33 cm Rīgā, Ilūkstes ielā 109 (71. grupa, 1542. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 284,57 EUR (divi simti astoņdesmit četri euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Anitas ielā 6 (113. grupa, 39. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 94, 60 cm Rīgā, Anitas ielā 6 (113. grupa, 39. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 280,48 EUR (divi simti astoņdesmit euro, četrdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra Nr. 0100 092 2217, pie Braila ielas 3

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 Holandes liepu Tilia x europaea ar stumbra apkārtmēru 1,3 m augstumā virs sakņu kakla 3,0 m Rīgā, zemes gabalā bez adreses ar kadastra Nr.0100 092 2217, pie Braila ielas 3.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA
SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jāņavārtu ielā 20 (121. grupa, 1294. grunts), Rīgā, Krustpils ielā 10 (121. grupa, 2219. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.02.2020.

0 Patīk
390 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.