RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 52 (23.12.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku patvaļīgu ciršanu Rīgā, Kārsavas ielā bez numura (71. grupa, 2421. grunts), pie Kraukļu ielas 32

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 8 bērzu ar celma caurmēriem 22, 22, 23, 23, 23, 24/21, 25, 25 cm, 2 kļavu ø 20, 30 cm, 1 gobas ø 20/20/20/20/10 cm un 3 lapu koku ø 20/10, 15/15, 10/10/20 cm Rīgā, Kārsavas ielā bez numura (71. grupa, 2421. grunts), pie Kraukļu ielas 32 patvaļīgu ciršanu 2578,24 EUR (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi euro, divdesmit četri centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukuma organizēšanu par koku ciršanu saistībā ar Rail Baltica “Starptautiskās lidostas “Rīga”” dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras un estakādes I kārtas: posms no Zolitūdes ielas līdz dzelzceļa stacijai starptautiskajā lidostā “Rīga” būvniecību

Nolemj:

organizēt Komisijas izbraukumu uz objektu Rail Baltica “Starptautiskās lidostas “Rīga”” dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras un estakādes I kārtas: posms no Zolitūdes ielas līdz dzelzceļa stacijai starptautiskajā lidostā “Rīga”.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Finiera ielā 6 (97. grupa, 13. grunts; kadastra apzīmējums 0100 097 0515) un Rīgā, Lignuma ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 097 9003) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.03.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Zantes ielā 13 (99. grupa, 2343. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 67 cm Rīgā, Zantes ielā 13 (99. grupa, 2343. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 571,99 EUR (pieci simti septiņdesmit viens euro, deviņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 194A (107. grupa, 2322. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0601) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 37 cm Rīgā, Vienības gatvē 194A (107. grupa, 2322. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0601) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 157,94 EUR (viens simts piecdesmit septiņi euro, deviņdesmit četri centi).

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukuma organizēšanu uz objektu Rīgā, Valdeķu ielā bez numura (79. grupa, 375. grunts) un Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003)

Nolemj:

organizēt Komisijas izbraukumu uz objektu Rīgā, Valdeķu ielā bez numura (79. grupa, 375. grunts) un Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 91 (76. grupa, 68. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.03.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Cigoriņu ielā 1 (55. grupa, 6. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 54, 42 cm, 1 ozolu ø 88/74 cm, 2 egles ø 25, 37 cm, 1 bērzu ø 44 cm un 7 kļavas ø 41, 42, 45, 51, 43, 39, 49 cm Rīgā, Cigoriņu ielā 1 (55. grupa, 6. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5566,28 EUR (pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit seši euro, divdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 143 (73. grupa, 91. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0514) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 24 cm Rīgā, Bauskas ielā 143 (73. grupa, 91. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0514) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lauku ielā 14 (36. grupa, 99. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 04.02.2020. līdz 17.02.2020. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 5 bērzu ø 51, 24, 52, 37, 48 cm ciršanu Rīgā, Lauku ielā 14 (36. grupa, 99. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 28.01.2020. Ne vēlāk kā līdz 03.02.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.02.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Lauku ielas pusē, pie Lauku ielas14 žoga);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.03.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Pildas ielā 41 (118. grupa, 7. grunts, kadastra apzīmējums 0100 118 0094) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 piramidālās papeles ø 61, 59 cm, 1 bērzu ø 59 cm, 1 osi ø 54 cm Rīgā, Pildas ielā 41 (118. grupa, 7. grunts, kadastra apzīmējums 0100 118 0094) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1122,65 EUR (viens tūkstotis viens simts divdesmit divi euro, sešdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 39 (121. grupa, 2052. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.03.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jāņavārtu ielā 20 (121. grupa, 1294. grunts), Rīgā, Krustpils ielā 10 (121. grupa, 2219. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. 3 bērzus ø 26/23/17, 22, 21 cm, 2 papeles ø 72, 54 cm Rīgā, Krustpils ielā 10 (121. grupa, 2219. grunts);
 2. 6 ošlapu kļavas ø 15 (celma caurmērs 23 cm), 23/25, 16/18 (celma caurmērs 32 cm), 20/18/12, 17 (celma caurmērs 27 cm), 20 cm, 2 ievas 16 (celma caurmērs 21 cm), 22 cm, 4 blīgznas ø 28, 21/27, 21/24/26, 20/17/14 cm, 13 bērzus ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 26/20, 31, 18 (celma caurmērs 24 cm), 14/14 (celma caurmērs 25 cm), 31, 28, 20, 20/18, 15/15/13 (celma caurmērs 35 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 25/16/15, 22 cm, 1 kļavu ø 20/12 cm, 2 gobas ø 20, 24/20/17 cm Rīgā, Jāņavārtu ielā 20 (121. grupa, 1294. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu [..] saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 3 gobas ø 25, 30, 36/22 cm [..] attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā un ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas saņemšanas.

 

 1. Par koku ciršanu [..] saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 30 cm un 1 liepu ø 62 cm [..] attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā un ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas saņemšanas.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 6. šķērslīnijā 5 (96. grupa, 181. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 tūju ø 23 cm Rīgā, Kundziņsalas 6. šķērslīnijā 5 (96. grupa, 181. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 78,54 EUR (septiņdesmit astoņi euro, piecdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Uguns ielā 2 (127. grupa, 714. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 44, 38 cm Rīgā, Uguns ielā 2 (127. grupa, 714. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 700,05 EUR (septiņi simti euro, pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 9A (84. grupa, 537. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 10 priedes ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 22, 24, 25, 25, 26, 26, 30, 31, 33 cm, 5 kļavas ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 26, 26/26, 30, 32 cm, 4 ošlapu kļavas ø 20, 26, 22, 27 cm, 1 osi ø 23 cm, 2 bērzus ø 20, 33 cm Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 9A (84. grupa, 537. grunts).

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lilijas ielā 3 (66. grupa, 21. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.02.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 057 0008, pie Ormaņu ielas 11

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.02.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Lapu ielā 29 (59. grupa, 162. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 90 cm Rīgā, Lapu ielā 29 (59. grupa, 162. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 409,79 EUR (četri simti deviņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Aizupes ielā 18 (83. grupa, 185. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 55 cm Rīgā, Aizupes ielā 18 (83. grupa, 185. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 250,43 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Plaužu ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0139), pie Plaužu ielas 26

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 19/17/11 cm (celma caurmērs 31 cm), 1 ošlapu kļavu ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Plaužu ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0139), pie Plaužu ielas 26.
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 241,32 EUR (divi simti četrdesmit viens euro, trīsdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 16 (47. grupa, 2017. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 62 cm, 1 ozolu ø 61 cm Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 16 (47. grupa, 2017. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 418,89 EUR (četri simti astoņpadsmit euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 40 (29. grupa, 18. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.01.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dzērbenes ielā 21 (115. grupa, 255. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 36 cm Rīgā, Dzērbenes ielā 21 (115. grupa, 255. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 163,91 EUR (viens simts sešdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vabu ielā bez numura (120. grupa, 2519. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 73 cm un 1 zirgkastaņu ø 26 cm Rīgā, Vabu ielā bez numura (120. grupa, 2519. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 251,33 EUR (divi simti piecdesmit viens euro, trīsdesmit trīs centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Tvaika ielā 2 (16. grupa, 53. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 5 tūjas ø 13 (celma caurmērs 20 cm), 15/14/16/10, 16/15 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 15/14 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Tvaika ielā 2 (16. grupa, 53. grunts).

 

PAPILDUS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA SAISTĪBĀ
AR TERITORIJAS KOPŠANU

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Airu ielā bez numura (120. grupa, 2105. grunts), pie Airu ielas 56

Nolemj:

 atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Airu ielā bez numura (120. grupa, 2105. grunts), pie Airu ielas 56.

0 Patīk
350 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.