Izvērtēs galvaspilsētas pretplūdu pasākumu ekonomisko lietderību un atdevi

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir uzsākts darbs pie izmaksu – ieguvumu analīzes pretplūdu risinājumiem, kas tika izstrādāti, balstoties uz galvaspilsētai draudošo plūdu izpētes rezultātiem. Izmaksu – ieguvumu analīze ir nepieciešama, lai izvērtētu pretplūdu pasākumus, aplēstu to būvniecības izmaksas, salīdzinātu alternatīvas un noteiktu pretplūdu pasākumu ekonomisko lietderību un atdevi, kā arī noteiktu, kuri no tiem ir prioritāri un būtu īstenojami ātrākā laika posmā. Izmaksu – ieguvumu analīzes rezultāti tiks iekļauti plūdu riska pārvaldības plānā Rīgas pilsētai.

Ar pasākumiem plūdu riska novēršanai tiek saprasti risinājumi dažādu Rīgas pilsētas teritoriju aizsardzībai. Visbiežāk tie ir: konkrētu asfaltētu ielu posmu paaugstināšana, zemes ceļu posmu paaugstināšana, esošu zemes dambju paaugstināšana, jaunu zemes dambju būvniecība, slūžu-regulatoru izbūve vai rekonstrukcija un caurteku-regulatoru izbūve vai rekonstrukcija. Lielai daļai pilsētas teritoriju ir izstrādātas divas aizsardzības pasākumu alternatīvas, un katram variantam paredzama cita ietekme un izmaksas.
„Plūdu riska pārvaldības plāna izstrādes procesā noteikti iesaistīsim arī sabiedrību. Nākamā gada februārī Rīgā tiks organizētas vairākas sabiedriskās apspriešanas, kurās uzklausīsim sabiedrības viedokli, diskutēsim par pasākumiem plūdu riska novēršanai, to īstenošanas nepieciešamību, alternatīvām, ietekmi un citiem saistītiem jautājumiem,” uzsver Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Uldis Jansons.
Papildus ekonomiskajai analīzei, izvērtējumam un salīdzinājumiem, izmaksu – ieguvumu analīzes ietvaros tiks veikta arī iespējamo finansējuma avotu apzināšana, kas noteiks, kur un kādā veidā būs iespējams piesaistīt finansējumu pretplūdu pasākumu īstenošanai. Tiks analizētas gan finansējuma piesaistes iespējas no ES fondiem, gan valsts programmām, gan citiem ārējiem finanšu avotiem un instrumentiem.
Plūdu riska pārvaldības plānā tiks izdalītas 8-9 plūdu riska zonas, un katrai no tām, kā arī visai pilsētas teritorijai kopumā tiks noteikti piemērotākie pretplūdu pasākumi prioritārā secībā, ņemot vērā ietekmi (ieguvumus/zaudējumus), ko konkrēta pasākuma īstenošana varētu atstāt uz sabiedrību, ekonomisko aktivitāti (uzņēmumiem), dabu (tai skaitā īpaši aizsargājamām dabas teritorijām) un kultūrvēsturiskām vērtībām.
Saskaņā ar šā gada 25. oktobrī noslēgto līgumu, izmaksu-ieguvumu analīzi veiks SIA „Baltkonsults”, kas tika izvēlēta atklātā konkursā. Līgums paredz darbus veikt 14 nedēļu laikā, un tā summa ir Ls 9 500 (bez PVN).

Par projektu:
Projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” (pilnais nosaukums „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”) realizāciju Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uzsāka 2010.gada februārī, un tas noslēgsies 2012. gada 30. novembrī. Galvenais projekta mērķis ir savlaicīgi izpētīt hidroloģiskos procesus – vējuzplūdu, pavasara palu, nokrišņu izraisīto teritoriju applūšanu, ietekmi uz gruntsūdens līmeni, kā arī krastu eroziju jeb noskalošanos, kas nākotnē saistībā ar klimata pārmaiņām varētu negatīvi ietekmēt Rīgas iedzīvotājus, ekonomiku, kā arī dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, un izstrādāt risinājumus, kā šo ietekmi novērst vai mazināt. Kopējās projekta izmaksas ir 662 240 EUR, to vienādās daļās līdzfinansē Eiropas Savienības finanšu programma apkārtējai videi LIFE+ un Rīgas pašvaldība.

Vairāk informācijas par projektu – www.rigapretpludiem.lv

LIFE programma ir Eiropas Savienības finanšu instruments, kas paredzēts dabas un vides aizsardzības jomas projektu atbalstam. Galvenais LIFE programmas mērķis ir sniegt ieguldījumu Eiropas Savienības vides politikas un likumdošanas izstrādē, papildināšanā un īstenošana. LIFE programma ir uzsākta 1992. gadā, un līdz šim programmas ietvaros ir līdzfinansēti jau 3104 projekti visā Eiropas Savienībā, vides aizsardzībā ieguldot ap 2,2 miljardiem eiro. Pašreizējā programmas fāze, LIFE+, uzsākta 2007. gadā un tiks īstenota līdz 2013. gadam.

 

0 Patīk
1388 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts