Saskaņā ar Rīgas domes 03.07.2007. lēmumu Nr.2633 ir uzsākta grozījumu izstrāde Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajās daļās „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M1:10000” un „Apbūves stāvu skaita plāns M1:10000”.

Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš ir pagarināts no 2007.gada 7.septembra līdz 2007. gada 21.septembrim.

Ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam, Rīgas attīstības programmu 2006.-2012.gadam, Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģiju līdz 2025.gadam, Rīgas rajona teritorijas plānojumu ar grozījumiem un Rīgas rajona attīstības programmu varēs iepazīties Rīgas domē, 3.stāva vestibilā, Rātslaukuma 1, darba dienās no pulksten 9.00 līdz 17.00 no 2007. gada 7.septembra līdz 2007. gada 21.septembrim, kā arī mājas lapā www.riga.lv/rap .

Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvalde apmeklētājus gaida pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 14.00 līdz 18.00. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē Amatu ielā 4, Rīgā, LV–1050 līdz 2007. gada 21.septembrim.

Aptaujas lapa
„Rīgas domes lēmums”
„Darba uzdevums”

Pielikums nr.1
Pielikums nr.2
Pielikums nr.3
Pielikums nr.4

0 Patīk
1013 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts